Wetenschapsfilosofie

2019-2020

Doel vak

In dit vak leer je:
1. verschillende filosofische visies op wetenschap en (onderzoeks)ethiek
in de sociale wetenschappen te identificeren.
2. hedendaagse visies op de wijze waarop (i) de samenleving, (ii) je
opleiding en, (iii) je persoon de beoefening van wetenschap beïnvloeden.
3. inzicht te verwerven in het sociale en culturele karakter van
wetenschappelijke kennisvorming.
4. wetenschapsfilosofische en (onderzoeks)ethische aspecten te
onderscheiden in actuele debatten binnen de sociale wetenschappen.
5. te reflecteren over je positie binnen de academische wereld en te
werken aan je academische houding.
6. eigen opvattingen over debatten binnen de sociale wetenschappen
helder en onderbouwd onder woorden te brengen.
7. mondeling en schriftelijk argumenten te ontwikkelen die geldig en
overtuigend zijn.

Inhoud vak

In het publieke debat wordt vaak over wetenschap gesproken.
Wetenschappers halen het Journaal, schuiven aan bij De Wereld Draait
Door en moeten zich soms verantwoorden over hun doen en laten. Ook in
het politieke debat worden ter ondersteuning van argumenten regelmatig
wetenschappelijke bevindingen en rapporten aangehaald. Als wetenschapper
moet je daarom de relevantie van je vakgebied aan een breder publiek
kunnen uitleggen. Van een academicus in opleiding mag dus worden
verwacht dat je met argumenten je standpunt over ‘wat wetenschap is’
kunt onderbouwen. Daar willen we je met dit vak bij ondersteunen.
In het vak wetenschapsfilosofie leer je na te denken over de verhouding
van wetenschap en samenleving, en over je eigen positie als academicus.
Onder welke voorwaarden wordt wetenschappelijke kennis geaccepteerd? Wat
is de status van wetenschappelijke kennis? Welke maatschappelijke
invloeden spelen een rol bij de bepaling van wat wetenschappelijke
kennis inhoudt? Hoe moet je als wetenschapper je daartoe verhouden? Stel
je je op als neutrale feitenkenner of wordt de kennis die je voortbrengt
mede bepaald door je achtergrond en positie? Welke ethische dilemma’s
doen zich voor bij de beoefening wetenschap en in je toekomstige rol als
sociale wetenschapper binnen de samenleving? Je leert, met andere
woorden, om te reflecteren op wie je bent als wetenschapper en welke rol
je als wetenschapper in de samenleving kan spelen.
De cursus neemt drie fundamentele vraagstukken binnen de filosofie van
de sociale wetenschappen als uitgangspunt: die van het naturalisme, het
reductionisme en de vraag naar normativiteit. Het naturalisme maakt een
onderscheid tussen verklaren en begrijpen, het reductionisme tussen
holisme en individualisme, en in verband met normativiteit is het
onderscheid tussen enerzijds waardenvrijheid en waardengeladenheid en
anderzijds objectiviteit en relativisme van belang.Tijdens de
hoorcolleges worden de thema’s op verschillende manieren behandeld en
worden casussen gepresenteerd die de thema’s verder verdiepen.
In de werkcolleges werk je actief aan de bestudeerde thema’s.
Door goed voorbereid en actief aan de werkcolleges mee te doen, krijg je
meer vat op (i) de tentamenstof en (ii) de opdrachten
die becijferd worden.

Onderwijsvorm

Negen hoorcolleges, drie werkcolleges en drie responsiecolleges.
Alle studenten worden verdeeld over werkcolleges van ongeveer 25
deelnemers. Ter voorbereiding van elk werkcollege maakt iedere
individuele student een opdracht. De uitgewerkte opdracht wordt via
Canvas ingeleverd voor aanvang van het betreffende werkcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, zelfstudieopdrachten, een essay en verplichte
deelname aan de werkcolleges.
Het eindcijfer voor het vak ‘Wetenschapsfilosofie’ wordt bepaald door
het cijfer voor het tentamen (60%) en het cijfer voor de opdrachten
(40%). Het tentamen is een meerkeuzetoets. De cijfers mogen onderling
gecompenseerd worden, maar moeten wel minimaal
een 4,0 zijn.

Literatuur

Er is een digitale reader en een boek. Het boek is: Risjord, Mark
(2014). Philosophy of Social Science. A Contemporary Introduction. New
York: Routledge. De digitale reader wordt in Canvas beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Bachelorstudenten

Overige informatie

Voor aanvang van de cursus wordt in Canvas een studiehandleiding
gepubliceerd, met een rooster, nauwkeurige aanwijzingen voor het volgen
van dit vak, de opdrachten en literatuur.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bij vak behorende onderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_WF
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Koster
Examinator dr. E. Koster
Docenten dr. E. Koster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.