Lijn tandheelkundige vaardigheden I, vormingsdoelen

2019-2020

Doel vak

I : a(1), b(1), d(1), f(1)
III : f(1)
IV : d(1)
V : d(1), h(1), i(1),
VI : d(1), g(1)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.2.

Inhoud vak

De vormingsdoelen bestaan uit het oefentraject van de Lijn
Tandheelkundige Vaardigheden I. De Lijn Tandheelkundige Vaardigheden I
kent 3 lijnthema’s:
• Lijnthema prepareren, restaureren
• Lijnthema De Nieuwe Patiënt
• Lijnthema de 3e dimensie

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Practicum, Werkgroep

Toetsvorm

Voor elk thema dienen presentaties uitgevoerd te worden. Deze worden
afgetekend op een lijnthema-formulier. De formulieren die bij
betreffende lijnthema’s behoren dienen op een vastgestelde datum te zijn
afgetekend en ingeleverd. De datum is op het betreffende
lijnthemaformulier aangegeven.

Bij practica en werkgroep bijeenkomsten is de student verplicht ten
minste 90% van de bijeenkomsten bij te wonen en zich op deze
bijeenkomsten terdege voor te bereiden.
In het geval de student minder dan 90% heeft bijgewoond dient het
practicum opnieuw te worden gevolgd, eventueel kan de examencommissie
aanvullende opdracht(en) laten verstrekken.
De studiepunten die verbonden zijn aan de vormingsdoelen worden slechts
toegekend wanneer aan alle opdrachten is voldaan. Dat betekent dat alle
lijnthema-formulieren volledig afgetekend moeten zijn ingeleverd bij het
secretariaat van de prekliniek.

Literatuur

Thema 1: Prepareren en restaureren
• A.J.P. VAN STRIJP AMERONGEN J.P. VAN, KLOET H.J. DE, LOVEREN C. VAN,
PENNING CH., ROETERS F.J.M., VERHOEF A., Cariëslaesies: diagnose en
behandeling. Prelum, laatste editie.
• Syllabus: Handleiding CEP prepareren en restaureren.
• Informatiebulletin cariologie.

Thema 2: De nieuwe patiënt
• AVOORT, P.G.G.L. VAN DER, Endstra, "Professionele Gebitsreiniging",
Houten: Bohn Stafleu van Loghum nieuwste versie
• Syllabus: Parodontale diagnostiek en Behandelingsplanning, P.G.G.L.
van der Avoort,
• Syllabus: Lijnthema De Nieuwe Patiënt.
• Syllabus: Gespreksvoering Tandheelkundige Vaardigheden 1.
• Brochure: "Mondverzorging: een bewuste keuze", Nederlandse Vereniging
Voor Parodontologie.

Thema 3: De 3de dimensie
• Syllabus: Introductie in orale kinesiologie, Maurits van Selms en
Ghizlane Aarab.
• Syllabus: Handleiding Morfologie en Vormherstel.
• Syllabus: Handleiding Afdrukken en gebitsmodellen, A.S.F. Koopmans.

Overige informatie

De gehele Lijn TV I maakt deel uit van het dossier boorlicentie. De
boorlicentie is een toegangseis voor de lijn Preventie en behandeling
(Ba3). (Zie voor een verklaring van het dossier boorlicentie OER
Bachelor, deel B, artikel 4.6.3).

Algemene informatie

Vakcode T_B1TVIVORMD
Studiepunten 8 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. M.L. Ouwehand
Examinator drs. M.L. Ouwehand
Docenten drs. A. Ruijgrok
drs. N. Naaraat
drs. J.M. van Egmond
drs. A.R. Hooykaas
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. M.L. Ouwehand
drs. M.J. ter Wal
drs. H. Bussink MSc
S. Mosa
drs. E.M.N. Halters-Lotte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig, Practicum