Endodontologie

2019-2020

Doel vak

I : c(3), d(3), e(3), g(2), h(3), i(2), j(3), l(1)
II : b(2), c(2), d(2), f(2)
III : d(2)
VI : i(2)
VII : (2)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Uitgaande van de biologie en fysiologie van gezonde endodontische
weefsels leert de student in dit blok de gevaren waaraan het
pulpodentinale complex blootstaat te onderkennen en wat hiervan de
gevolgen kunnen zijn. Daarbij komen aan de orde de preventie, de
pathofysiologie, de etiologie, de epidemiologie van de endodontische en
periapicale aandoeningen en de differentiële diagnostiek van de pijn van
endodontische en/of periapicale oorsprong, en van pijn niet geassocieerd
met endodontische/periapicale ontstekingen. Tevens zal aandacht worden
gegeven aan de rol van micro- organismen bij de etiologie en
duurzaamheid van de behandeling. Uitgaande van een gedegen diagnostische
vaardigheid zal het indicatiegebied van de pulpabehandelingen (waaronder
cariës profunda), de wortelkanaalbehandeling, endodontische chirurgie en
extractie op basis van de gestelde diagnose vanuit een multidisciplinair
perspectief worden onderwezen.
Het belang van een goede röntgenopname voor de diagnostiek en de
endodontische behandeling wordt belicht. De techniek om verschillende
wortelkanalen in 1 element röntgenologisch van elkaar te onderscheiden
komt aan bod, alsmede de diagnostiek van pulpa-gerelateerde en niet-
pulpagerelateerde pathologie in het periapicale gebied. In samenwerking
met de discipline materiaalkunde zal het gedrag van de gebruikte
materialen en instrumenten in het lichaam, de mogelijke invloed van deze
materialen op de (mond)gezondheid, de diagnostiek van materiaalkundig
falen van deze materialen en de invloed van behandelomstandigheden op de
kwaliteit van de wortelkanaalvulling en coronale restauratie worden
onderwezen. Tevens doet de student kennis op van de instrumenten en
materialen die een belangrijke rol spelen bij de
wortelkanaalbehandeling.

Toetsvorm

De studiestof van het blok Endodontologie wordt in een bloktentamen met
meerkeuze- en/of open vragen getoetst.

Literatuur

• THODEN VAN VELZEN S.K., WESSELINK P.R. (red.) et al.,
‘Endodontologie’. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 3e druk, 2010.
• WESSELINK P.R., PETERS L.B. De peri-apex. In: Tandheelkundige
Radiologie, Eds Stelt P.F. van der, Arnold L.V., Duinkerke A.S.H.,
Sanderink, G.C.H. Houten-Antwerpen, 1995: Bohn Stafleu en Van
Loghum. (zie Canvas).
• Syllabus wortelkanaalbehandeling ACTA 2017. (zie Canvas)
• Handleiding endodontologie materiaalkunde (zie Canvas)

Eventuele aanvullende literatuur zal voor aanvang van het blok via
Canvas bekend worden gemaakt.

Overige informatie

Hoorcollege, practicum (op inschrijving), interactie-
college, casuïstiek.

Algemene informatie

Vakcode T_ENDO
Studiepunten 7 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. A.K. Braun
Examinator drs. A.K. Braun
Docenten dr. A.R. Ozok
prof. dr. C.J. Kleverlaan
dr. L.A. Jongsma
dr. J.A.M. Korfage
drs. A.K. Braun
dr. H. Shemesh
drs. C.J. Warnsinck
prof. dr. A.J. Feilzer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Overig, Practicum