Functieherstel met kronen

2019-2020

Doel vak

I : c(4), d(3), e(3), i(3)
VI : g(3), l(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit blok leert de student hoe functieverlies van het kauwstelsel kan
ontstaan, en wanneer en hoe functieverlies door middel van solitaire,
indirect vervaardigde restauraties kan worden hersteld. In de eerste
helft van het blok ligt het accent op de behandelstappen, indiceren,
prepareren, afdrukken, scannen en op de vervaardigingprocedés van
solitaire indirecte restauraties. Er wordt ingegaan op de adhesieve
werking van tand en restauratie materialen en de voor- en nadelen van
indirecte restauraties. In de tweede helft wordt dieper ingegaan op het
passen, plaatsen, adhesief verlijmen en op het onderhoud en de nazorg
van solitaire indirecte restauraties. Ook wordt ingegaan op de
restaureerbaarheid en daarmee het behoud van een element, gerelateerd
aan de biologische breedte, ferrule en mogelijk herstel van een
endodontisch behandeld element. Daarbij speelt het kritisch kunnen
beoordelen, en indien nodig, het kunnen komen tot een betere kroon, een
belangrijke rol. In dit blok doet de student ook kennis op van de
materiaalkundige, technische, esthetische en biologische aspecten van de
materialen die een belangrijke rol spelen bij het vervaardigen van
indirecte restauraties zodat hij als toekomstig tandarts uit de
verschillende vervaardigingtechnieken een weloverwogen keuze kan maken
en de regie over het gehele proces (inclusief de tandtechnische
aspecten) kan voeren. Het preklinisch practicum indirecte restauraties
en de daarbij behorende werkbesprekingen zijn ondergebracht in de lijn
Tandheelkundige Vaardigheden IIB. (Zie aldaar.)

Toetsvorm

Bloktentamen met gesloten en/of open vragen. Een schriftelijke toets
materiaalkundepracticum maakt deel uit van het bloktentamen.

Literatuur

Orale Functieleer:
Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Materiaalkunde:
Noort, R. van. Introduction to dental materials. 4th Revised edition.
Elsevier Health Sciences 2013.

Overige informatie

Niet-verplicht onderwijs

Algemene informatie

Vakcode T_FUNCTIEKR
Studiepunten 7 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. J. Muris
Examinator dr. J. Muris
Docenten prof. dr. C.J. Kleverlaan
prof. dr. A.J. Feilzer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum