Lijn preventie en behandeling, cariologie

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(3), c(4), d(3), e(3), f(3), g(2), h(3), i(3), j
(3), k(3), l(3)
II : a(4), e(3), f(3)
III : a(4), b(3), c(3), d(2)
IV : d(3),
V : a(1), c(3), d(4), g(3), h(4), i(3), j(2)
VI : a(4), d(4), e(3), g(3), h(3), i(2), j(1), k(3), l(3), v(2)
VII (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In deze lijn leert de student op cariologisch en parodontaal gebied:
1. Uitgebreide vaardigheden dmv deeltaken op fantoom in een klinische
setting.
2. Uitgebreide vaardigheden dmv. deeltaken bij een medestudent als
patiënt in klinische setting.
3. Patiëntenbehandeling in het preventietraject:
• Het afnemen van een volledige anamnese
• Het volgens protocol uitvoeren van een mondonderzoek tbv een
risico-analyse op plaquegerelateerde aandoeningen bij een patiënt.
• Risico-analyse van plaquegerelateerde aandoeningen
• Diagnostiek en –management, tbv het verlagen van het risico op
plaquegerelateerde afwijkingen dmv zorgdoel en zorgplan opstellen
inclusief invasief ingrijpen en het begeleiden van en sturen op zelfzorg
door de patiënt, waarbij gebruik wordt gemaakt van gedrags- veranderende
gesprekstechnieken
• Het aanleggen van een patiëntdossier in Axium.
• Indien noodzakelijk verwijzen naar een andere behandelaar.

Onderwijsvorm

- Patiëntbehandeling
- Patiëntpresentatie
- Werkbesprekingen
- Handelingen op fantoom in klinische setting
- Patiëntbehandeling op medestudent
- Assisteren en observeren
- Presenteren van klinische onderwerpen
- Zelfstudie

Toetsvorm

Beoordeling vindt plaats volgens het ABGZ-systeem. (A: assisterend
niveau, B: beginnend niveau,
G: gevorderd niveau, Z: zelfstandig niveau).

Het door de student bereikte competentieniveau wordt getoetst bij de
desbetreffende stations van de OSCE, het afsluitend examen van de
bachelor.
Om een voldoende beoordeling te krijgen aan het eind van deze lijn, moet
verder aan de volgende eisen voldaan zijn:
1.De student kan de volgende verrichtingen tijdens de (voorbereiding op)
patiënten-behandeling mbt plaquegerelateerde risico's op het vereiste
competentieniveau uitvoeren:
• een anamnese afnemen
• een mondonderzoek uitvoeren;
• cariës- en parodontaal risico inschatten met de bijbehorende
diagnose en prognose
• een zorgdoel opstellen
• een zorgplan opstellen
• een behandelplan opstellen
• een behandelplan uitvoeren voor zover zijn / haar competenties
het toelaten.
• hygiënische en ergonomische principes en gesprekstechnieken
toepassen.
2. De student heeft adequaat zorg gedragen voor zijn patiënten;
3. De patiëntgegevens zijn correct vastgelegd in Axium ;
4. De voorbereidende deeltaken zijn op voldoende niveau afgelegd;
5. Alle practica zijn gevolgd. Als er sprake is van overmacht, moet
tenminste 90% van de practica gevolgd zijn.
(Voor gemiste practica zal in overleg zonodig en zo mogelijk een
vervangende opdracht
moeten worden uitgevoerd)
6. De beoordeling professioneel gedrag, aan het einde van de lijn,
is voldoende.
7. De student heeft zich altijd goed voorbereid.

Vereiste voorkennis

De ingangseisen voor de Lijn preventie en behandeling, cariologie zijn:
- een voldoende voor het blok Parodontitis I
- een voldoende resultaat voor de Lijn tandheelkundige preventie
- een voldoende voor het dossier boorlicentie*
* Het Dossier Boorlicentie omvat de volgende onderdelen:
• een voldoende resultaat voor alle onderdelen van de Lijn TV I
• een voldoende resultaat voor het blok Cariologie en de harde
tandweefsels
• een voldoende resultaat voor de Lijn TV II A, met uitzondering van de
endotoets

Literatuur

• AVOORT P.G.G.L.VAN DER, ENDSTRA L., Professionele
Gebitsreiniging, Bohn, Stafleu v. Loghum, 2011.
• EIJKMAN, M.A.J., Patiëntenvoorlichting en Mondgezondheid, 3e
druk, Houten: Bohn, Stafleu
v.Loghum, 2006.
• FEJERSKOV O., KIDD E. Dental Caries. The disease and its clinical
management Blackwell, 2008.
• LOVEREN C. VAN, WEIJDEN G.A. VAN DER. Preventieve tandheelkunde.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.
STRIJP. AJP VAN EA. Cariëslaesies: diagnose en behandeling.
ACTA|PRELUM, laatste editie.
• ROETERS J., KLOET H.J. DE. Esthetische tandheelkunde. STI, 1998.
• Syllabus "Lijn Tandheelkundige preventie en behandeling".
• Syllabus: Parodontale diagnostiek en behandelplanning, Avoort
P.G.G.L.van der, Huffels R.A.M. en Velde U. van der. Uitgave juni 2002,
13e, gewijzigde druk.
• Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Lindhe J., Karring
Th., Lang, Munksgaard N.P.
• Syllabus: Contemporary orthodontics, 3rd ed. St Louis: Mosby
2000.
• Syllabus: Gespreksvoering 1e en 3e jaar.
• Cariologie, Informatiebulletin (CEP) ACTA (Studiewebversie).
• Advies cariëspreventie, Uitgave "Ivoren Kruis".
• Tandheelkundige Radiologie, Eds Stelt P.F. van der, Arnold L.V.,
Duinkerke A.S.H., Sanderink G.C.H.. Houten-Antwerpen, 1995:Bohn Stafleu
en Van Loghum (via Canvas)
• Syllabus: opnametechniek , afd. Tandheelkundige Radiologie.
• CAL programma’s Anatomical Landmarks, Looking for Caries, e.a.

Doelgroep

Het vak is bedoeld voor Bachelor 3 studenten tandheelkunde ACTA die
voldoen aan de ingangseisen.

Overige informatie

Indien kennis en vaardigheden, door de student aangetoond bij de
onderdelen van het Dossier Boorlicentie , door hem of haar langer dan 6
maanden niet zijn toegepast, dient de student opnieuw aan te tonen hier
nog over te beschikken. Dit, voordat hij of zij binnen de kaders van het
cariësmanagement invasief mag behandelen.

Toelichting Canvas

Actuele informatie over de gehele opzet en organisatie rond de algemene
OSCE 3e jaar , inclusief de regelgeving is te vinden op Canvas.

Algemene informatie

Vakcode T_LPBCARIO
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. A. Verhoef MA
Examinator drs. A. Verhoef MA
Docenten drs. A.R. Hooykaas
drs. A. Verhoef MA
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. H.P. Wiegman
drs. G. de Jong
drs. H.W. van Bruggen MSc
T.S. van Ligten MSc
O.J. Carreres Talens
drs. A.N. van Vught

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Overig, Practicum