Lijn preventie en behandeling, intervisie

2019-2020

Doel vak

II : a(3)
III : f(3)
IV : d(3), e(3)
VI : d(3)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Dit onderdeel bestaat uit twee delen:

a)
De student wordt betrokken bij het zorgproces dat vooraf gaat aan het
consult of de behandeling, vanaf het eerste moment dat de patiënt
telefonisch contact opneemt met ACTA. Hiertoe volgt de student één
dagdeel intensieve telefoontraining, inclusief een introductie tot
AxiUm. Communicatievaardigheden en adequate hantering van AxiUm
administratiesysteem zijn hierin de kernonderdelen. Vervolgens
participeert de student gedurende drie dagdelen onder supervisie bij het
callcentrum A&I en maakt een afrondend reflectieverslag.
b)
Van patiënten wordt gevraagd dat zij hun (mond)gezondheidsgedrag
veranderen. Vanuit de optiek dat een goede begeleiding daarvan pas kan
plaatsvinden wanneer de zorgverlener zelf weet wat het is om
gewoontegedrag te veranderen, is aandacht besteed aan eigen
gedragsverandering, o.m. in het Blok TPS. Samen met een medestudent als
coach, kiest elke student een gedraging welke hij of zij gedurende acht
weken gaat “verbeteren”. Daarbij worden de zgn. SMART-regels als
leidraad gehouden.
Tijdens de Lijn Preventie en behandeling wordt de focus van de
gedragsverandering gelegd bij de patiënt. Nu is de student degene die de
patiënt begeleidt bij verbetering van mondgezondheidsgedrag. Samen met
de patiënt stelt de student een gedragsveranderings-traject op, waarbij
SMART-regels en Motivational Interviewing nadrukkelijk onderdeel zijn.
Dit traject eindigt met een rapportage over de voortgang bij de patiënt
en de eigen rol als begeleider.

Onderwijsvorm

a) training, stage en individueel
b) verslagzelfstudieopdracht, voortvloeiend uit klinische stage

Toetsvorm

Deel a)Beoordeling in eindgesprek en reflectieverslag; deel b)
Eindrapportage (reflectieverslag)

Literatuur

• EIJKMAN MAJ, DUYX MPMA, VISSER APH. (2006). Patiëntenvoorlichting
en mondgezondheid. Houten: BSL.
• GRESNIGT – BEKKER, COVM (2011). Motivational Interviewing in de
tandheelkundige praktijk. In: Baat, C de, et al: Het Tandheelkundig Jaar
2011. Houten: BSL.
• Plus: overige handouts.

Overige informatie

Verplicht onderwijs

Het onderdeel Academische Vorming beslaat 1 stp binnen dit blok.

Algemene informatie

Vakcode T_LPBINTERV
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.C. Gorter
Examinator dr. R.C. Gorter
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep