Lijn tandheelkundige preventie

2019-2020

Doel vak

I : a(3), b(2), c(3), d(3), e(2), f(3), g(2), h(2), i(3), j(2), k(2),
l(2)
II : a(3), e(2), f(2)
III : a(3), b(3), c(2)
IV : d(3)
V : d(3), g(4), h(2), i(3)
VI : a(3), d(3), e(3), g(3), k(3), l(2), v(2)
VII : (3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In de lijn Tandheelkundige Preventie leert de student:

Patiëntbehandeling bij een medestudent
• Het verkrijgen van inzicht in de behandelcyclus
• Het afnemen van een volledige anamnese
• Het volgens protocol uitvoeren van een mondonderzoek t.b.v. een
risico-analyse op plaquegerelateerde aandoeningen bij een
medestudent/ patiënt
• Risico-analyse van plaquegerelateerde aandoeningen
• Cariologische en parodontale diagnostiek en management, ten behoeve
van het verlagen van het risico op plaquegerelateerde
afwijkingen
• De beginselen van het “zorgdenken” d.m.v. het bij een medestudent
vaststellen van een zorgwens, het bepalen van een zorgdoel en
het opstellen van een zorgplan. Hiervoor moeten de onderzoekgegevens
worden samengevat en worden geanalyseerd. De volgende
termen komen aan bod: diagnose, risicoanalyse, etiologie, prognose,
herkenning, erkenning, shared dicision making
• Het begeleiden van en sturen op zelfzorg door de patiënt, waarbij
gebruik wordt gemaakt van gedrag veranderende
gesprekstechnieken
• Het geven van een mondhygiëne instructie op maat
• Supragingivale gebitsreiniging
• Het aanleggen van een patiëntdossier in Axium


Uitgebreide vaardigheden op fantoom in een klinische setting
• Prepareren en restaureren op frasaco elementen
• Het behandelen/ restaureren van door cariës aangetaste natuurlijke
elementen
• 4-Handed werken
• Toepassen van diverse restauratiematerialen, matrijssystemen,
preventieve middelen


Toepassen van lijn overstijgende onderwerpen
• Klinisch werken met inachtneming van de HIP protocollen
• Klinisch werken met inachtneming van de ergonomische beginselen
• Werken met Axium
• De OSCE toetsvorm
• Samenwerken
• Professioneel Gedrag

Onderwijsvorm

Manuele vaardigheden:
• Handelingen op fantoom in een klinische setting
• Verkregen vaardigheden verder ontwikkelen tijdens patiëntbehandeling
op medestudenten
• Verkrijgen en ontwikkelen van vaardigheden in een OSCE-setting
• Assisteren, observeren en geven en verkrijgen van feedback
• Peer assestment
• Zelfreflectie

Patiëntbehandeling: Anamnese, onderzoek, detectie, diagnostiek en
behandelplanning:
• Patiëntbehandeling op medestudent
• Patiënt zijn bij 3e jaars student
• Patiëntbehandeling van 3e jaars student
• Assisteren van een 3e jaars student in het 3e jaars preventietraject
• Patiëntbehandeling in het 3e jaars preventietraject geassisteerd door
3e jaars student
• Casusbesprekingen en uitwerken van een casus
• Zelfstudieopdrachten en voorbereidingsopdrachten voor diverse modules
• Werkbesprekingen
• Presenteren van klinische onderwerpen
• Rollenspel in het kader van communicatie
• Discussie en feedback van en met docenten en 2e en 3e jaars
medestudenten

Toetsvorm

De lijn Tandheelkundige Preventie wordt met een voldoende afgesloten
indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De student kan de volgende verrichtingen tijdens de (voorbereiding
op) patiëntbehandeling op het vereiste competentieniveau
uitvoeren:
• Een anamnese afnemen
• Een mondonderzoek uitvoeren
• Cariës- en parodontaal risico inschatten met de bijbehorende diagnose
en prognose
• Een zorgdoel opstellen t.b.v. een preventietraject
• Een zorgplan opstellen t.b.v. een preventietraject
• Een behandelplan opstellen t.b.v. een preventietraject
• Een behandelplan uitvoeren t.b.v. een preventietraject
• Hygiënische, ergonomische principes en gesprekstechnieken toepassen
2. De student kan het vereiste competentieniveau aantonen:
• bij de competentiemeting OSCE
• bij de boorcompetentie
3. De student neemt deel aan de periodieke, formatieve toetsen
4. De student kan de behandelgegevens in het dossier van de patiënt op
een juiste wijze vastleggen
5. De voorbereidende deeltaken zijn op voldoende niveau afgelegd
6. Er is deelgenomen aan de werkgroepen
7. De zelfstudie opdrachten en de voorbereidingsopdrachten zijn op
voldoende niveau uitgewerkt en tijdig ingeleverd
8. De beoordeling professioneel gedrag, aan het eind van de lijn, is
voldoende
9. De student heeft zich altijd goed voorbereid
10. Alle practica (100%) zijn gevolgd. Als er sprake is van overmacht,
moet tenminste 90% van de practica gevolgd zijn

NB. De lijn Tandheelkundige Preventie kent geen summatieve toets. Aan
het eind van de 3e jaars klinische lijn Preventie en Behandeling wordt
de student getoetst d.m.v. een OSCE (Objective Structured Clinical
Exam).

Vereiste voorkennis

De ingangseisen voor de 2e jaars Lijn tandheelkundige preventie zijn:
• een voldoende resultaat voor de Lijn TV I, klinische vaardigheden
• een voldoende voor de Lijn TV I, HIP.

Literatuur

• Loveren C. VAN, Weijden G.A. van der. Preventieve tandheelkunde.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.
• Strijp. AJP van ea. Cariëslaesies: diagnose en behandeling.
ACTA/PRELUM, laatste editie.
• Roeters J., Kloet H.J. de. Esthetische tandheelkunde. STI, 1998.
• Dental Caries, Fejerskov,O., Kidd, E., 2e druk, 2008.
• Professionele gebitsreiniging, Avoort P.G.G.L. van der, Endstra,
L. , Bohn, Stafleu v Loghem, 2011.
• Patiëntvoorlichting en mondgezondheid, Eijkman M.A.J., 3e druk,
Houten: Bohn, Stafleu v Loghem, 2006.
• Dekker P., Kanter W. de, Motiveren kun je leren. Uitgeverij Thoeris
Amsterdam, 2010.
• Syllabus Parodontale diagnostiek en behandelplanning, Avoort
P.G.G.L. van der, Huffels R.A.M. en Velden U. van der. Uitgave juni
2002, 13e, gewijzigde druk.
• Syllabus Gespreksvoering Tandheelkundige Vaardigheden I.
• Advies cariëspreventie, Uitgave "Ivoren kruis".
• Advies preventie fissuurlak, Uitgave "Ivoren kruis".
• Cariologie, Informatiebulletin (CEP) ACTA (Studiewebversie).

Doelgroep

Tweede jaars studenten tandheelkunde

Overige informatie

Een voldoende voor de Lijn tandheelkundige preventie is een
toelatingseis voor de Ba3 Lijn Preventie en behandeling.

Toelichting Canvas

Alle informatie met betrekking tot de lijn THK Preventie wordt via
Canvas gecommuniceerd.
De lijn is opgebouwd uit wekelijks een ander onderwerp (genoemd module).
Per module is een studenthandleiding beschikbaar die u van te voren
dient te lezen ivm eventueel voorbereidende opdrachten.
De student dient op de hoogte te zijn van de inhoud van de modules en
van de meest recente mededelingen.

Announcements - Onder deze knop vindt u berichten en mededelingen die
betrekking hebben op deze lijn. Wij adviseren u uw acta-email account en
de Canvas mededelingen elke dag te bekijken.
Modules - Hier vindt u onder andere de studiehandleidingen,
docenteninformatie, het jaarrooster van de Lijn Tandheelkundige
preventie.

Vragen over de lijn Tandheelkundige Preventie kunnen per email (alleen
met je ACTA email adres) gesteld worden aan het secretariaat prekliniek
(secretariaatprekliniek@acta.nl).

Algemene informatie

Vakcode T_LTANDPREV
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. G. de Jong
Examinator drs. G. de Jong
Docenten drs. A. Verhoef MA
drs. J. de Goede
drs. G. de Jong
drs. H.W. van Bruggen MSc
T.S. van Ligten MSc
O.J. Carreres Talens
drs. A.N. van Vught
drs. A.R. Hooykaas
A.L.R. Lourenco
drs. N. Naaraat
G.F.E. Neirinckx
drs. P.M. Breijer
F. Bussmeyer
M.D. Evers MSc
N.C. van den Berg MSc
drs. I.Q. Pietersen
A.B.M. Weeink
drs. E.M.N. Halters-Lotte
drs. Z. Assy
drs. B.B.M. Kemp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Overig, Practicum