Lijn evidence based tandheelkunde in de kliniek

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(3), c(4), d(3), e(3), f(3), g( 2), h(3), i(3), j(3), l(3)
II : a(4), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3)
III : a(4), b( 4), c( 4), d(3), e(2), g(3)
IV : a(2), b(3), c(2), d(3)
V : c(3), d(4), f(3), g(4), h(4), i(3)
VI : a(4), f(4), g(3), h( 4), i(3), k(3), l(3), m(3), o(2), q(2), s(2),
v( 2)
VII: 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, bijlage B2.

Inhoud vak

Doel van de Lijn Evidence Based tandheelkunde in de Kliniek, MA1 (Lijn
EBK, MA1) is het toepassen en integreren van de tot dan toe binnen de
bachelor opleiding opgedane kennis en vaardigheden bij patiënten. De
lijn EBK, MA1 start met een introductieperiode van 2 weken. In deze
weken zijn hoorcolleges, werkbesprekingen, kennismakingsgesprekken en
preklinische practica ingeroosterd. Het overige onderwijs vindt plaats
in een geïntegreerde klinische setting, waarin het uitvoeren van
zorgplannen multidisciplinair wordt aangepakt. De Master 1 student
verricht in de EBK klinische handelingen op het op hem of haar
afgestemde competentieniveau. De nadruk ligt op een gestructureerde en
waar nodig gefaseerde aanpak van de bij de individuele patiënt
voorkomende problematiek. Dit gebeurt in het kader van een
zorgdoel/zorgplan, opgesteld volgens de UMO-(Uitgebreid Mond Onderzoek)
systematiek. Gedurende de practica wordt de student voortdurend bevraagd
wat betreft de actualiteit van zijn/haar kennis en de reikwijdte van de
tandheelkundige wetenschap, om de student bewust te maken van de status
van zijn/haar kennis. Van de student wordt verwacht dat hij/zij kritisch
denkt, zichzelf voortdurend vragen stelt (reflecteert, zie ook
Professionaliteit en Portfolio MA1) en hierop (op wetenschap
gefundeerde) antwoorden formuleert. De master 1 en master 2 studenten
werken tijdens het klinisch practicum in tweetallen samen onder
begeleiding van een tandartsdocent. De studenten wisselen elkaar af als
behandelaar en assisterende en leren op een hygiënisch en ergonomisch
verantwoorde wijze te werken. Bij afwezigheid van de patiënt of een
onvolledig programma zijn er aanvullende of vervangende opdrachten (niet
patiënt gebonden klinische verrichtingen (NPGKV), Simodont) waarmee
klinische vaardigheden worden getraind en een vastgesteld aantal
zorgpunten kunnen worden vergaard. De opdrachten worden aangeboden op
Canvas. In overleg met de docent kan ook een andere invulling gegeven
worden aan een opdracht om zo de leerdoelen af te stemmen op de
individuele student.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Practicum, Werkgroep, Portfoliobeheer, Overig

Toetsvorm

De Lijn EBK, MA1 wordt met een voldoende (cijfer) afgerond als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a) De student heeft binnen de EBK tandheelkundige zorg verleend en aan
zorg gerelateerde taken verricht gedurende alle ingeroosterde
activiteiten. Een deelname van 100% van de volledig ingeroosterde tijd
is verplicht. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling
van assisteren en behandelen. Uitgangspunt is dat iedere student
ongeveer eenzelfde aantal van een specifieke verrichting uitvoert in
vergelijking met medestudenten.
b) Afwezigheid (om welke reden dan ook) dient gecompenseerd te worden in
ingeroosterde vakantiepractica, met een maximum van 5 hele dagen.
c) De entreetoets indirecte restauratie op de Simodont moet behaald zijn
in daarvoor beschikbare tijd.
d) De student heeft twee maal per jaar een
portfoliogesprek/voortgangsgesprek gehouden met zijn/haar tandartsdocent
van de EBK waarin de persoonlijke professionele ontwikkeling op de 7
competentiedomeinen van de tandarts algemeen practicus wordt besproken.
De student heeft zijn/haar persoonlijke professionele ontwikkeling
aangetoond door middel van reflectie op de studieresultaten, die in het
portfolio zijn opgenomen.
e) Aan het einde van de MA1 moeten 350 zorgpunten behaald zijn.
Uit te voeren verrichtingen en taken:
• Verlenen van patiëntenzorg
• Een geldige boorlicentie is voorwaarde voor prepareren/restaureren bij
patiënten (zie overige informatie en Canvas)
- Een voldoende resultaat voor de niet-patiënt gebonden endotoets is
voorwaarde voor het mogen uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen bij
patiënten (zie lijn EBK, KV MA1).
Uitgangspunt is dat alle practica effectief en volledig worden benut.
Bij afwezigheid van de patiënt of een onvolledig programma zijn er
aanvullende of vervangende opdrachten waarmee klinische vaardigheden
worden getraind en een vastgesteld aantal zorgpunten kunnen worden
vergaard.
- Niet patiënt gebonden klinische verrichtingen: Op Canvas staan een
aantal basisoefeningen welke meermaals gedaan kunnen worden. Op die
manier kan ook gewerkt worden aan de snelheid van werken en/of op
specifieke onderdelen extra aandacht worden gevestigd. In overleg met de
docent kan ook een nieuwe invulling gegeven worden aan een oefening om
zo de leerdoelen af te stemmen op de individuele student. Het
gerelateerde aantal zorgpunten bedraagt 80% van de UPT-codes.
- Simodont: diverse opdrachten (aangeleverd door de verschillende
secties) waarmee een vastgestelde hoeveelheid zorgpunten kan worden
behaald.
- Effectief assisteren bij medestudenten. Dit wordt geregistreerd.
Hiervoor worden geen zorgpunten behaald. Onderdeel van het assisteren is
ook het evalueren van de behandelaar en de behandeling. De assistent
wordt ook geëvalueerd (door de behandelaar).
- Indien de gelegenheid zich voordoet kan gestart worden met de
EBK-toetsen. Deze worden uitgevoerd onder supervisie van 2 docenten.
Voorwaarde voor de toetsing is toestemming van je EBK docent. Binnen de
MA1 betreft dit de Cario toets en de Paro toets.

Literatuur

Literatuur
De literatuur, leerstof en klinische handleidingen behorende bij de
onderwijsblokken van zowel de bachelor- als de masteropleiding.

Overige informatie

De zorgpunten die de student moet behalen zijn gebaseerd op de
UPT-codes. UPT-punten voor specifieke C en M-codes worden
vermenigvuldigd.
De verrichting C11 (periodiek mondonderzoek) krijgt 5x de UPT-punten.
De verrichtingen C13 (incidenteel onderzoek), C22 (medisch anamnese), en
M02 (evaluatie consult MH) krijgen 2x de UPT-punten.
De verrichting C28 krijgt 3x de UPT-punten.
Voor niet-patiëntgebonden klinische verrichtingen wordt 80% van het
UPT-puntenaantal toegekend. Er moeten minimaal 350 (waarvan max. 30%
niet patiënt gebonden) zorgpunten behaald worden.
Met betrekking tot de klinische Paro-toets, zoals genoemd in Lijn EBK
OWP MA2, wordt geadviseerd reeds op zoek te gaan naar een geschikte paro
patiënt en bij voorkeur hiermee te starten in de lijn EBK, MA1.
Om de efficiëntie van de klinische patiëntenbehandeling te verhogen,
kunnen timeslots worden ingevoerd voor de diverse verrichtingen, waarbij
rekening wordt gehouden met het vereiste competentieniveau van de
student.
Deelname aan praktische oefeningen:
1. Als binnen de EBK het minimum aantal vereiste zorgpunten is behaald,
is afwezigheid door overmacht bespreekbaar.
2. Bij deelname aan het klinische practicum c.q. de patiënten
behandeling in de EBK dient de student de richtlijnen te volgen zoals
omschreven in de richtlijnen voor de kliniek en die te vinden zijn op
Zorgnet.
3. Indien een student een aaneengesloten periode van zes maanden of meer
niet heeft deelgenomen aan patiëntenbehandeling als onderdeel van het
onderwijs van de bachelor c.q. master opleiding tandheelkunde, dan dient
de student een proeve van bekwaamheid (de OSCE-toets, de boorlicentie of
een alternatief programma, door de coördinator in te vullen) af te
leggen. De proeve van bekwaamheid dient met voldoende resultaat te
worden afgelegd, alvorens de student weer toegelaten kan worden tot de
kliniek.

Algemene informatie

Vakcode T_M1LEBKKLIN
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. T.M. Monsma
Examinator drs. T.M. Monsma
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum