Medisch tandheelkundige interactie II

2019-2020

Doel vak

I : a(2), b(2), f(3), g(3)
III : a(4), b(3), c(3), d(3)
IV : a(2), b(3)
VI : a(4), e(3), h(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2

Inhoud vak

Dit blok is een voortzetting van de bachelorblokken De Zieke Mens en
MTI-1 en zal ziektebeelden behandelen die nog niet in de
bacheloropleiding aan bod gekomen zijn. De interacties van
geneesmiddelen met de
mondgezondheid komen aan de orde. Aan de hand van virtuele patiënten zal
de student zich bekwamen in het opstellen van behandelplannen voor
Medisch Gecompromitteerde Patiënten. Aan het eind van dit blok zijn in
Ba2, Ba3 en Ma1 de belangrijkste ziekten en de bijbehorende MTI in
theorie aan bod gekomen als voorbereiding op de tandheelkundige
behandeling van medisch complexe patiënten, die vooral in de masterfase
van de opleiding tandheelkunde plaatsvinden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, gestuurde zelfstudie door middel van
thema-opdrachten en eventueel peer-feedback.

Toetsvorm

Het blok wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- Voldoende voor het tentamen (digitaal)
- Alle patiëntendemo’s zijn gevolgd

Ter voorbereiding op werkcolleges en de patiëntendemonstraties kunnen er
drie thema-opdrachten worden gemaakt. Voldoende gemaakte en op tijd
ingeleverde thema-opdrachten leveren per opdracht maximaal 0,3
tentamenpunt op, in totaal kunnen maximaal 0,9 tentamenpunten gehaald
worden. Deze bonuspunten zijn alleen geldig bij de eerstvolgende
tentamengelegenheid en vervallen daarna. De bonuspunten worden toegekend
bij een minimaal tentamenresultaat van 5,3. Het digitale tentamen is
gesloten boek en bestaat o.a. uit meerkeuzevragen, jumboldvragen en een
deel parate kennisvragen.

Vereiste voorkennis

Kennis uit de blokken De Zieke Mens (Ba2) en Medisch Tandheelkundige
Interactie-1 (Ba3) wordt bekend verondersteld.

Literatuur

- Studiehandleiding MTI-2
- BRAND, H.S., DIERMEN, D.E., MAKKES, P. (red), "Algemene Ziekteleer
voor tandartsen", 3e druk, 2012. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
- MARIEB, E.N., "Human Anatomy & Physiology", 10e druk. Pearson Benjamin
Cummings 2015 (of latere drukken)
- NEAL, M.J., " Medical Pharmacology at a glance" , 8th edition, Oxford,
Blackwell Sciences, 2015 (of latere drukken).
- Recente relevante publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
- CVZ. Farmacotherapeutisch Kompas via website:
www.farmacotherapeutischkompas.nl

Overige informatie

Verplichte onderdelen: aanwezigheid bij patiëntendemonstraties.

Algemene informatie

Vakcode T_M1MTIII
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. D.E. van Diermen MD
Examinator dr. D.E. van Diermen MD
Docenten prof. dr. F.R. Rozema
M.O. Reumerman
J. Tichelaar MA
dr. D.E. van Diermen MD
dr. E.E. Verheijck

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.