Professionaliteit en portfolio

2019-2020

Doel vak

I: a(3), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3), g(3), h(3), i(3), j(3), k(3),
l(3)
II: a(4), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3)
III: a(4), b(3), c(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2

Inhoud vak

De student legt de voortgang in zijn/haar professionele ontwikkeling op
de 7 competentie-domeinen van de tandarts algemeen practicus vast in
zijn/haar portfolio. Hij/zij doet dit middels schriftelijke
reflectieverslagen en verslagen van de bespreking over zijn/haar
ontwikkeling met de docent. Ook alle studieresultaten van de Lijn EBK
worden opgenomen in dit portfolio. In het portfolio worden ook de
resultaten van de Overalltoets (OAT) en deelname aan de nabespreking
hiervan vastgelegd. De student krijgt in de
OAT een aantal (voornamelijk meerkeuze) vragen voorgelegd die beogen
het vermogen van de student te toetsen om adequaat een verbinding te
leggen tussen (de oorzaken en/of gevolgen van) een klinische situatie of
een klinisch probleem en de onderliggende theorie. De vragen zijn zoveel
mogelijk gebaseerd op casuïstiek.
Het jaarlijks maken van de OAT beoogt daarnaast een stimulans te leveren
om dit soort vragen te stellen en te beantwoorden tijdens het klinisch
onderwijs. Vragen voor de OAT en de onderbouwing daarvan kunnen ook door
studenten zelf worden ontwikkeld en aangeleverd. Het jaarlijks maken van
de OAT levert de student inzicht in de studievoortgang, gerelateerd aan
die van de medestudenten uit hetzelfde studiejaar en de overige
studiejaren.

Onderwijsvorm

Schriftelijke verslaglegging, individuele bespreking, plenaire
bespreking, zelfstudie.

Toetsvorm

Dit blok kan worden afgerond als aan de volgende eisen is voldaan:
- Het portfolio is volledig ingevuld (kwantiteit).
- Het portfolio is voldoende bevonden (kwaliteit).
- De OAT: In Master 1 moet de OAT worden afgelegd met een resultaat dat
hoger is dan het langjarig gemiddelde van Ba2 en de nabespreking is
gevolgd.
- Er staan geen meldingen open bij de Commissie Professioneel Gedrag.

Literatuur

Handleiding portfolio: zie Canvas cursus

Overige informatie

Aandachtspunten en beoordelingsformulieren aangaande Professioneel
Gedrag zijn op Canvas te vinden. Andere informatie en handleidingen
rondom het portfolio zijn ook in de betreffende Canvascursus te vinden.

Ernstige overschrijdingen van professioneel gedrag zowel binnen als
buiten de kliniek kunnen als incident gemeld worden bij de Commissie
Professioneel Gedrag (CPG).

Uitvoering incidentmelding PG
- Indien een docent voornemens is om een incident PG te melden dan vult
hij/zij het daartoe bestemde formulier in. Dit formulier wordt mede
ondertekend door de blok- of lijncoördinator en wordt door de
coördinator ingeleverd bij de CPG.
- De commissie PG stelt de student en de coördinator van de Lijn
Professionaliteit en Portfolio schriftelijk op de hoogte en nodigt de
student uit voor een gesprek.
- De commissie PG voert een gesprek met de docent die het incident PG
heeft gemeld.
- In samenspraak met de student en de melder zal de Commissie PG een
verbetertraject opstellen, inhoudende een periode waarin, als ook een
wijze waarop, de student kan laten zien over voldoende PG te beschikken
om alsnog een voldoende eindoordeel PG te behalen. Het verbetertraject
kan onder andere bestaan uit het volgen van remedial teaching of een
doorverwijzing naar externe hulpverlening. De melding wordt teniet
gedaan als het verbetertraject is afgelegd naar tevredenheid van de
student, de melder en de CPG. De voldoende beoordeling voor PG wordt
gemeld bij de coördinator van de Lijn Professionaliteit en Portfolio.
- Aan het eind van Master 1, 2 en 3 gaat de coördinator van de lijn
Professionaliteit en Portfolio na of er meldingen PG open staan.
- Als de Commissie PG van mening is dat het gedrag van de student
dusdanig ernstig is dat het belang van de patiënt, de beroepsgroep of
ACTA in het geding is, dan wordt dit per ommegaande schriftelijk aan de
Examencommissie doorgegeven. In een dergelijk uitzonderlijk geval kan
aan het College van Bestuur worden voorgesteld de inschrijving van de
student definitief te beëindigen.

Uitvoerend coördinator Portfolio: T. M. Monsma
Uitvoerend coördinator OAT: H.P. Wiegman
Uitvoerend coördinator PG: G.J.C.M. Martens

Nadere informatie over de Overalltoets is te vinden in de Canvascursus
Overalltoets.

Algemene informatie

Vakcode T_M1PROFPORT
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.C. Gorter
Examinator dr. R.C. Gorter
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.