Specifieke patiëntengroepen

2019-2020

Doel vak

I : a(3), a(4), b(3), b(4), d(4), e(3), f(3), h(4), i(3), j(4), k(3),
k(4), l(4)
II : a(2), a(4), b(2)
III : a(3), a(4), b(3), c(3)
IV : a(2), d(2)
VI : a(3), b(2), d(3), g(1), h(3), j(2), v(2)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

In het blok ‘Specifieke patiëntengroepen’ staan patiëntencategorieën
centraal die als afzonderlijke groep kenmerkend zijn voor bepaalde
tandheelkundige ziektebeelden of behandelingsproblematiek. Zo komt onder
andere de behandeling aan de orde die specifiek is bij moeilijk
behandelbare kinderen, zeer angstige volwassenen, mensen met
psychiatrische ziektebeelden, ouderen, mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking of geïnstitutionaliseerde patiënten. Er wordt
geleerd specifieke groepen patiënten te onderscheiden, er mee om te gaan
en deze te behandelen, gericht op gezondheidsbevordering en
behandelingstoegankelijkheid. De bijzondere zorgcategorieën worden
tevens bestudeerd in het licht van het ethisch handelen van de tandarts.
Daarnaast wordt, behalve het benodigde theoretische kader, uitgebreid
aandacht besteed aan casuïstiek, onder andere aan de hand van
videomateriaal van patiënten.
Binnen een serie practica vindt training in klinische vaardigheden
plaats, waaronder het afnemen van een psycho-sociale anamnese en het
voeren van een diagnostisch gesprek met patiënten met pathologische
angst voor de tandheelkundige behandeling. In andere, parallel
verlopende, groepen wordt een aantal digitale cases van kinderen
behandeld met als doel inzicht te verkrijgen in hoe leeftijd en gedrag
van een kind van invloed zijn op het tandheelkundig handelen.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen Kindertandheelkunde, Angstpracticum (zie
studierooster). De practica zijn verplicht.

Toetsvorm

Het blok wordt met een voldoende afgesloten wanneer aan de volgende
eisen is voldaan:
- Alle verplichte Canvas opdrachten zijn aan het eind van het blok en
voorafgaande aan het tentamen ingeleverd.
- Alle 3 dagdelen van het angstpracticum zijn gevolgd en de opdrachten
uitgevoerd.
- Alle 4 dagdelen van het practicum/discussiebijeenkomsten van
Kindertandheelkunde zijn gevolgd.
- Een voldoende resultaat voor het tentamen (open vragen) dat bestaat
uit vragen over één of meer casussen.
- Er is sprake van ‘professioneel gedrag’, in termen van positieve
participatie tijdens de practica.

Literatuur

• Amerongen, van W.E. (red) et al, (2009). Kindertandheelkunde 1,
Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. Hoofdstukken B2-5, C6 (Inleiding,
paragraaf 6.1.2, 6.1.4; 6.2 t/m 6.8), C7, C9 (inleiding, 9.1, 9.3.1,
9.3.2,9.5, 9.7, 9.8), D10, D11(paragraaf 11.3.1, 11.4, 11.7, 11.8, 11.10
t/m 11.13), E12, E14, E15, F16, G22, H25 (inleiding, 25.1, 25.1.2, t/m
25.1.8, 25.2.2), H26 en H27. Doorlezen overige teksten Deel 1.
• Amerongen, van W.E. (red) et al, (2013) Kindertandheelkunde 2, Houten:
Bohn, Stafleu, van Loghum. Hoofdstukken 29 (paragraaf 29.1.1, 29.6), 30
(tot paragraaf 30.1.2, 30.1.4, 30.1.5), 33.2 t/m 33.5 en 43. Doorlezen
overige teksten van Deel 2.
• Amerongen, van W.E. (red) et al. (2007). Casuïstiek in de
kindertandheelkunde, Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. Hoofdstuk 13.
• Amerongen, van W.E. (red) et al. (2008). Cauïstiek in de
kindertandheelkunde, deel 2 Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. Hoofdstuk
9 en 16.
• Baart, J.A. Brand, H.A. (2013). Lokale anesthesie in de tandheelkunde.
Lokale anesthesie bij kinderen. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum..
Hoofdstuk 9.
• Broers, D.L.M (2011). Mondzorg bij mensen met een beperking. Prelum
Uitgevers: Houten [ISBN 978 90 8562 098 3]. Hoofdstukken 2 (soorten
beperkingen), 8 (Tandheelkundige behandelmogelijkheden), 9
(Behandelstrategie) en 10 (Medische problemen).
• De Jongh, A. (2004). ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk: over
psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan. Bohn Stafleu
en van Loghum: Houten [ISBN 90 313 4253].
• De Jongh, A. (2012). Angst voor de tandheelkundige behandeling. Van
Gorcum; Assen [ISBN 978 90 232 4785 2].
• Linden van F.P.G.M. “Gebitsontwikkeling bij de mens”, Bohn, Stafleu,
van Loghum 2010. Hst 1, 2, 3, 4, 5.
• Nuy, B. Gordijn, G.-J. Truin (2002). De Prudente Tandarts, Uitgeverij
SWP, Amsterdam.
• Collegedictaat (inclusief discussiebijeenkomsten)
• Collegedictaat (inclusief discussiebijeenkomsten) stof
Kindertandheelkunde 2018/2019
• Advies Cariëspreventie Ivoren Kruis.
http://www.ivorenkruis.nl/index.cfm?
id=13&T=14&S=0&page=Adviezen&M=5&I=35&&showfulltext=1
• ACTA Meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en
Huiselijk geweld.

Doelgroep

Studenten Master Opleiding Tandheelkunde

Overige informatie

Dit blok is bedoeld als voorbereiding op het klinisch practicum
Pedodontologie binnen de Ma2 lijn Pedodontologie en op de Lijn Stages
Ma2.

Algemene informatie

Vakcode T_M1SPECPAGR
Studiepunten 5 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. A. de Jongh
Examinator prof. dr. A. de Jongh
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.