Lijn evidence based tandheelkunde in de kliniek, onderwijspraktijk

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(4), k (4),
l(4)
II : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4) f(3)
III : a(4), b(4), c(4), e(3), g(3)
IV : a(4), b(3), d(3), e(3)
V : c(3), d(4), e(3), f(4), g(4), h(4), i(4), j(3)
VI : a(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(2), k(4), l(4), m(4), n (3),
o(3), q(3), s(4), u(3), v(4)
VII: 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2.

Doel van de Lijn Evidence Based tandheelkunde in de Kliniek,
Onderwijspraktijk MA2 (Lijn EBK, OWP MA2) is het toepassen en integreren
van de tot dan toe binnen de bachelor- en masteropleiding opgedane
kennis en vaardigheden bij patiënten. De lijn EBK, OWP MA2 start met een
introductieperiode van 2 weken. In deze weken zijn hoorcolleges,
werkgroepen, kennismakingsgesprekken en preklinische practica
ingeroosterd. Het overige onderwijs vindt plaats in een geïntegreerde
klinische setting. Hierbij ligt de nadruk op een gestructureerde en waar
nodig gefaseerde aanpak van de bij de individuele patiënt voorkomende
problematiek. Dit gebeurt in het kader van een zorgdoel/zorgplan,
opgesteld volgens de UMO-(Uitgebreid Mond Onderzoek) systematiek. Het
zorgplan omvat de te ondernemen preventieve en curatieve activiteiten en
geeft aan welke zorgverleners bij de uitvoering van deze activiteiten
zijn betrokken. De Master 2 student verricht in de onderwijspraktijk
klinische handelingen op het op hem of haar afgestemde
competentieniveau.
Gedurende de practica wordt de student voortdurend bevraagd wat betreft
de actualiteit van zijn/ haar kennis en de reikwijdte van de
tandheelkundige wetenschap. Van de student wordt verwacht dat hij/zij
kritisch denkt, zichzelf voortdurend vragen stelt (reflecteert, zie ook
Lijn professionaliteit en Portfolio MA2) en hierop op wetenschap
gefundeerde antwoorden formuleert (zie ook lijn EBK, KWS MA2). De master
1 en master 2 studenten werken tijdens het practicum in tweetallen samen
onder begeleiding van een tandartsdocent. De studenten wisselen elkaar
af als behandelaar en assisterende en leren op een hygiënisch en
ergonomisch verantwoorde wijze te werken. Bij afwezigheid van de patiënt
of een onvolledig programma zijn er aanvullende Niet Patiënt Gebonden
Klinische Verrichtingen (NPGKV) waarmee klinische vaardigheden worden
getraind en een vastgesteld aantal zorgpunten kunnen worden vergaard. De
opdrachten worden aangeboden op Canvas. In overleg met de docent kan ook
een andere invulling gegeven worden aan een opdracht om zo de leerdoelen
af te stemmen op de individuele student.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Practicum, Werkgroep, Portfoliobeheer, Overig

Toetsvorm

De Lijn EBK, OWP MA2 wordt met een voldoende (cijfer) afgerond als aan
de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De student heeft tandheelkundige zorg verleend en aan zorg
gerelateerde taken verricht binnen de EBK, OWP MA2 gedurende alle
ingeroosterde activiteiten. Een 100% deelname van de volledig
ingeroosterde tijd is verplicht. Afwezigheid dient gecompenseerd te
worden in ingeroosterde vakantiepractica, met een maximum van 5 hele
dagen.

2. De student heeft twee maal per jaar een
portfoliogesprek/voortgangsgesprek gevoerd met zijn/haar tandartsdocent
van de EBK waarin de persoonlijke professionele ontwikkeling op de 7
competentiedomeinen van de tandarts algemeen practicus wordt besproken.
De student heeft zijn/haar persoonlijke professionele ontwikkeling
aangetoond door middel van reflectie op de studieresultaten, die in het
portfolio zijn opgenomen.

3. De student heeft de volgende klinische toetsen behaald op G of Z
niveau:
a) de Cariologietoets
b) de Parodontologietoets
d) de Indirecte restauratietoets
e) ten minste drie kanalen endodontisch behandeld bij (een) patiënt(en).
Aanvullende informatie over de klinische toetsen en mogelijke
alternatieven, zie ‘overige informatie’.

4. Aan het einde van MA2 zijn tenminste 1250 zorgpunten behaald, waarvan
minimaal 70% middels patiëntgebonden verrichtingen. Dit is exclusief de
MA1 zorgpunten. Aanvullende informatie over de berekening van het aantal
zorgpunten, zie ‘overige informatie’. Een tekort aan zorgpunten dient
gecompenseerd te worden in ingeroosterde vakantiepractica, met een
maximum van 5 hele dagen.

Literatuur

De literatuur, leerstof en klinische handleidingen behorende bij de
onderwijsblokken van zowel de bachelor- als de masteropleiding.

Overige informatie

1. Klinische toetsen

Er worden een aantal alternatieven aangeboden voor de klinische toetsen:
- In het geval dat de student aantoonbaar niet in staat is geweest om de
Indirecte Restauratietoets (met een voldoende resultaat) bij een patiënt
af te leggen kan de Niet-patiëntgebonden Indirecte Restauratietoets
worden afgelegd.
- In het geval dat de student aantoonbaar niet in staat is geweest om de
Parodontologie toets (met een voldoende resultaat) bij een patiënt af te
leggen kan de Niet-patiëntgebonden Parodontologietoets worden afgelegd.
- In studiejaar 2019/2020 bieden we als pilot een alternatief aan om aan
de endodontologie-eis te voldoen. De alternatieve eis betreft: Ten
minste 1 volledig kanaal endodontisch behandeld bij (een) patiënt(en),
en 2 endodontische openingen uitgevoerd bij (een) patiënt(en) en een
preklinische endodontische behandeling op een natuurlijk element met
minimaal drie kanalen, beoordeeld op G of Z niveau.
De pilot zal minimaal studiejaar 2019/2020 lopen. Na evaluatie zal er
beoordeeld worden of deze optie gehandhaafd zal blijven. In het kader
van patiëntenzorg is het niet toegestaan om een meerkanalig element bij
een patiënt te laten behandelen door meerdere studenten.

2. Berekening zorgpunten

De zorgpunten zijn gebaseerd op de UPT-codes. UPT-punten voor specifieke
C en M-codes worden vermenigvuldigd. De verrichting C11 (periodiek
mondonderzoek) krijgt 5x de UPT-punten. De verrichtingen C13
(incidenteel onderzoek), C22 (medisch anamnese), en M02 (evaluatie
consult MH) krijgen 2x de UPT-punten. Verrichting C28 (uitgebreid
onderzoek) krijgt 3x de UPT-punten. Voor de NPGKV wordt 80% van het
UPT-puntenaantal toegekend.

3. Programma recidivisten

Studenten die nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de LAG,
dan wel aan de voorwaarden om deel te nemen aan de LAG teams (zie het
OER en de studiegids tekst van de Lijn Academische Groepspraktijk),
zullen gedurende een half jaar (of meervoud daarvan) als recidivist
worden ingedeeld in de EBK MA2. Voor alle recidivisten geldt een 100%
aanwezigheidsplicht op de ingeroosterde practica. Afwezigheid i.v.m.
onderwijsactiviteiten om eventuele deficiënties weg te werken hoeft niet
ingehaald te worden. Wanneer aan de voorwaarden voor de LAG, dan wel
voor deelname aan een LAG team, is voldaan, stroomt men bij de
eerstvolgende gelegenheid (september of februari) in.


Voorwaarden deelname practica
- Bij deelname aan het klinische practicum dient de student de
richtlijnen te volgen zoals omschreven in de richtlijnen voor de kliniek
en die te vinden zijn op Zorgnet.
- Indien een student een aaneengesloten periode van 6 maanden of meer
niet heeft deelgenomen aan patiëntenbehandeling als onderdeel van het
onderwijs van de bachelor of master opleiding tandheelkunde, dan dient
de student een proeve van bekwaamheid (OSCE-toets of een
alternatiefprogramma), vastgesteld door de coördinator, af te leggen. De
proeve van bekwaamheid dient met voldoende resultaat te worden afgelegd,
alvorens de student weer toegelaten kan worden tot het behandelen van
patiënten in de kliniek.
- Een voldoende resultaat voor de niet-patiënt-gebonden toets
wortelkanaalbehandeling is voorwaarde voor het mogen uitvoeren van
wortelkanaalbehandelingen bij patiënten (zie lijn EBK, KV MA1).
- Een voldoende resultaat voor de entreetoets indirecte restauratie op
de Simodont is voorwaarde om deel te mogen nemen aan de indirecte
restauratietoets en het mogen vervaardigen van indirecte restauraties
bij patiënten (zie lijn EBK MA1).
- Om een toets af te leggen is de goedkeuring van de eigen
tandartsdocent nodig. Om een niet patiënt gebonden toets af te leggen is
naast de toestemming van de eigen tandartsdocent ook toestemming nodig
van de coördinator.

Algemene informatie

Vakcode T_M2LEBKOWP
Studiepunten 23 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator M.M.T.R. Roks MSc
Examinator drs. T.M. Monsma
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum