Professionaliteit en portfolio

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4), g(3), h(4), i(4), j(4), k(4),
l(4)
II : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4)
III : a(4), b(4), c(4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2.

Inhoud vak

De student legt de voortgang in zijn professionele ontwikkeling op de 7
competentiedomeinen van de tandarts algemeen practicus vast in zijn
portfolio. Hij doet dit middels schriftelijke reflectieverslagen en
verslagen van de bespreking over zijn ontwikkeling met de docent.

In het portfolio worden ook de resultaten van de Overalltoets (OAT) en
deelname aan de nabespreking hiervan vastgelegd. De student krijgt in de
OAT een aantal (voornamelijk meerkeuze) vragen voorgelegd die beogen het
vermogen van de student te toetsen om adequaat een verbinding te leggen
tussen (de oorzaken en/of gevolgen van) een klinische situatie of een
klinisch probleem en de onderliggende theorie. De vragen zijn zoveel
mogelijk gebaseerd op casuïstiek. Het jaarlijks maken van de OAT beoogt
daarnaast een stimulans te leveren om dit soort vragen te stellen en te
beantwoorden tijdens het klinisch onderwijs. Vragen voor de OAT en de
onderbouwing daarvan kunnen ook door
studenten zelf worden ontwikkeld en aangeleverd. Het jaarlijks maken van
de OAT levert de student inzicht in de studievoortgang, gerelateerd aan
die van de medestudenten uit hetzelfde studiejaar en de overige
studiejaren. In Master 2 moet de OAT worden afgelegd met een resultaat
dat hoger is
dan het langjarig gemiddelde van Ba3.

Onderwijsvorm

Schriftelijke verslaglegging, individuele bespreking, plenaire
bespreking, zelfstudie.

Toetsvorm

Dit blok kan worden afgerond als aan de volgende eisen is voldaan:
- Het portfolio is volledig ingevuld (kwantiteit).
- De kwaliteit van het portfolio is voldoende bevonden
- De OAT is afgelegd met een resultaat dat hoger is dan het langjarig
gemiddelde van Ba3 en de nabespreking is gevolgd.
- Er staan geen meldingen open bij de Commissie Professioneel Gedrag.

Literatuur

Handleiding portfolio: www.acta.nl/portfolio

Overige informatie

Aandachtspunten en beoordelingsformulieren aangaande Professioneel
Gedrag zijn op Canvas te vinden. Andere informatie en handleidingen
rondom het portfolio zijn ook in de betreffende Canvascursus te vinden.

Ernstige overschrijdingen van professioneel gedrag zowel binnen als
buiten de kliniek kunnen als incident gemeld worden bij de Commissie
Professioneel Gedrag (CPG). In samenspraak met de student en de melder
zal de CPG een traject opstellen om de overschrijding te corrigeren. De
melding wordt teniet gedaan indien het corrigerende traject afgelegd is
naar tevredenheid van de student, de melder en de CPG. Ernstige
overschrijding in strijd met de kwaliteit van geleverde zorg
aan patiënten, kan uitsluiting van de patiëntenzorg in brede zin tot
gevolg hebben.

Uitvoering incidentmelding PG
- Indien een docent voornemens is om een incident PG te melden dan vult
hij/zij het daartoe bestemde formulier in. Dit formulier wordt mede
ondertekend door de blok- of lijncoördinadtor en wordt door de
coördinator ingeleverd bij de CPG.
- De commissie PG stelt de student en de coördinator van de Lijn
Professionaliteit en Portfolio schriftelijk op de hoogte en nodigt de
student uit voor een gesprek.
- De commissie PG voert een gesprek met de docent die het incident PG
heeft gemeld.
- In samenspraak met de student en de melder zal de CPG een
verbetertraject opstellen, inhoudende een periode waarin, alsook een
wijze waarop, de student kan laten zien over voldoende PG te beschikken
om alsnog een voldoende eindoordeel PG te behalen. Het verbetertraject
kan onder andere bestaan uit het volgen van remedial teaching of een
doorverwijzing naar externe hulpverlening. De melding wordt teniet
gedaan als het verbetertraject is afgelegd naar tevredenheid van de
student, de melder en de CPG. De voldoende beoordeling voor PG wordt
gemeld bij de coördinator van de Lijn Professionaliteit en Portfolio.
- Aan het eind van Master 1, 2 en 3 gaat de coördinator van de Lijn
Professionaliteit en Portfolio na of er meldingen PG open staan.
- Als de CPG van mening is dat het gedrag van de student dusdanig
ernstig is dat het belang van de patiënt, de beroepsgroep of ACTA in het
geding is, dan wordt dit per ommegaande schriftelijk aan de
Examencommissie doorgegeven. In een dergelijk uitzonderlijk geval kan
aan het College van Bestuur worden voorgesteld de inschrijving van de
student definitief te beëindigen.

Uitvoerend coördinator Portfolio EBK: T. M. Monsma
Uitvoerend coördinator OAT: H.P. Wiegman
Uitvoerend coördinator PG: G.J.C.M. Martens

Nadere informatie over de Overalltoets is te vinden in de Canvascursus
‘Overalltoets 2019-2020’.

Algemene informatie

Vakcode T_M2PROFPORT
Studiepunten 2 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.C. Gorter
Examinator dr. R.C. Gorter
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.