Lijn stralingsbescherming

2019-2020

Doel vak

I : e(4), h(4)
IV : b(4)
V : e(4), i(4), j(4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

De tandarts is in het kader van zijn/haar werkzaamheden met ioniserende
straling verplicht kennis te hebben over het gebruik van en bescherming
tegen (röntgen)straling. De tandarts wordt daartoe opgeleid tot
Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming in de tandheelkunde,
basisniveau. De kerncompetenties van deze opleiding zijn gepubliceerd in
het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming. Na afronden van
deze lijn middels het tentamen en de verplichte opdrachten wordt, in
combinatie met eerder genoten onderwijs tijdens de opleiding
tandheelkunde, voldaan aan deze kerncompetenties en wordt bij afstuderen
het bijbehorende certificaat uitgereikt. In deze lijn wordt aandacht
besteed aan het risico dat het werken met straling met zich meebrengt,
de biologische
effecten en de bescherming daartegen van patiënt, tandheelkundig
personeel en de omgeving. De werking van het röntgentoestel en de
invloed van de belichtingsparameters op de dosis voor patiënt en
omgeving komen aan bod, alsmede hun invloed op de dosis en de kwaliteit
van het diagnostisch beeld. Het samenstellen van een
stralingsrisicoanalyse voor de tandartspraktijk is een belangrijk
onderdeel van het onderwijs in de lijn.
Stralingsbescherming in de tandheelkunde betekent ook het diagnostisch
optimaal gebruik maken van straling. De kwaliteit van de
indicatiestelling van röntgenopnamen, de opnametechniek en de
diagnostiek worden in een individuele opdracht behandeld.

Onderwijsvorm

Online colleges
Practicumopdrachten met online bespreken
Responsiewerkgroepen na iedere opdracht
Individuele bespreking röntgenopnamen
Zelfstudie leerboek

Toetsvorm

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- en voldoende resultaat voor het tentamen (open en multiple choice
vragen);
- tijdig, volledig en van voldoende kwaliteit inleveren van de
practicumopdracht
- voldoende voor bespreking individuele opnamen (opdracht 6)

Vereiste voorkennis

-lijn preventie & behandeling, radiologie (Ba3)

Literatuur

• Praktische Stralingshygiëne; J. van den Eijnde en L. Roobol. 8ste
druk, 2017
• Practicumhandleiding Stralingsbescherming. Syllabus ACTA, 2006
• Door de docenten uitgereikte teksten (artikelen, beschikbaar op
Canvas)

Overige informatie

Een tandarts dient ''toezichthoudend medewerker stralingbescherming" te
zijn op het gebied van de stralingstoepassingen zoals die in de
tandartspraktijk worden gebruikt. De eisen aan deze deskundigheid zijn
vastgelegd in de ''eindtermen opleiding toezichthoudend
stralingsdeskundige tandheelkunde - basisniveau''
Door de opleiding Tandheelkunde en specifiek deze cursus voldoet u aan
deze eindtermen en ontvangt u bij afstuderen het bijbehorende
certificaat.

Toelichting Canvas

De lijn Stralingsbescherming maakt intensief gebruik van Canvas.
Opdrachten dienen in groepen van max 3 studenten te worden ingeleverd
via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode T_M3STRALB
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. W.E.R. Berkhout
Examinator dr. W.E.R. Berkhout
Docenten F.J.M. San Giorgi MSc
dr. R.C. Hoogeveen MSc
dr. J.H.G. Poorterman
dr. W.E.R. Berkhout

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep