Professioneel gedrag

2019-2020

Doel vak

Student vertoont professioneel gedrag op alle competenties in Domeinen I
t/m VI en Domein VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Van tandartsen mag worden verwacht dat zij met voldoende kennis en
vaardigheden te werk gaan. Dit geldt als professioneel handelen.
Tegelijkertijd worden zij geacht zich professioneel te gedragen.
Bij professioneel gedrag wordt uitgegaan van observeerbaar gedrag waarin
de normen en waarden van de beroepsgroep zichtbaar zijn.
Professioneel gedrag komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk
en is van groot belang voor het basisvertrouwen dat een patiënt in een
beroepsbeoefenaar stelt.

Binnen dit gedrag worden drie dimensies onderscheiden, te weten:
1. Omgaan met taken en/of werk, dit heeft te maken met het zich
houden aan afspraken, bijhouden van het vakgebied, inzet,
terugrapportage, eigen grenzen kunnen bepalen, delegeren enz.
2. Omgaan met anderen, het betreft hier de communicatie en
samenwerking met patiënten, personeel en collega's (in de
beroepssituatie), staf en medestudenten (in de opleiding).
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om respect, vertrouwen, specifieke
communicatieve vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden.
3. Omgaan met zichzelf, dit heeft te maken met het vermogen kritisch
naar zichzelf te kijken (kunnen reflecteren), openstaan voor kritiek en
het kunnen omgaan met feedback.

Toetsvorm

Het beoordelen van professioneel gedrag is in het eerste en tweede jaar
formatief en bestaat uit het geven van feedback aan de student over het
getoonde gedrag. Minstens tweemaal per studiejaar wordt de student
beoordeeld op het vertonen van dit gedrag. Dat gebeurt per student door
diverse docenten zowel in de lijn als in de blokken.
Aan het einde van de bacheloropleiding dient de student de laatste twee
beoordelingen voldoende te hebben voor het verkrijgen van het
studiepunt.

Overige informatie

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Studieweb.

Het onderdeel Academische Vorming beslaat 1 stp binnen dit blok.

Algemene informatie

Vakcode T_PG
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.C. Gorter
Examinator dr. R.C. Gorter
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.