Portfolio

2019-2020

Doel vak

II : a(4), b(2)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Gedurende de bachelor vindt een aantal individuele gesprekken plaats
waarin de student reflecteert op de eigen ontwikkeling en/of de
studievoortgang. De verslagen van deze gesprekken verzamelt de student
in een portfolio.
Dit portfolio wordt door de student zelf bijgehouden en beheerd.

In het eerste studiejaar krijgt elke student een mentor uit het
eerstejaars lijnonderwijs toegewezen (de tandartsdocent die de student
ook op de prekliniek begeleidt). In dit eerste cursusjaar vinden drie
gesprekken plaats tussen student en mentor.
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Bij de volgende twee
gesprekken presenteert de student een reflectieverslag waarin de
vorderingen van de student door de student zelf zijn verwoord.

De gesprekken worden afgetekend op het beoordelingsformulier Portfolio
2019 - 2020

Vanaf bachelor 2 stuurt de student aan het eind van het studiejaar (in
de maand mei of juni) het volledig ingevulde reflectiemodel naar
de coördinator via Canvas. Dit reflectiemodel
is eveneens via Canvas te downloaden. De
coördinator geeft via Canvas een reactie en zonodig
wordt de student uitgenodigd voor een nader
gesprek. De student kan ook altijd zelf via de Onderwijsbalie gedurende
het studiejaar een afspraak maken met de coördinator.

Onderwijsvorm

Individuele gesprekken n.a.v. reflectieverslagen in het eerste jaar,
reflectieverslagen in het tweede en derde jaar.

Toetsvorm

Het studiepunt Portfolio wordt aan het eind van de bacheloropleiding
toegekend indien de student:
• In bachelor 1 3x een Portfoliogesprek heeft gehad met de mentor
en dat heeft laten aftekenen op het beoordelingsformulier Portfolio en
• In bachelor 2 en 3 éénmaal per studiejaar een reflectiemodel
heeft ingestuurd dat is goedgekeurd


Studenten die in 2016 of eerder zijn begonnen met de
bacheloropleiding kunnen het beoordelingsformulier gebruiken dat zij al
hebben.
Studenten die later zijn begonnen met de bacheloropleiding
gebruiken het beoordelingsformulier 2017 - 2018.

Overige informatie

Meer informatie over het portfolio is te vinden in de Canvas cursus
Portfolio

Het onderdeel Academische Vorming beslaat 1 stp binnen dit blok.

Algemene informatie

Vakcode T_PORTFOLIO
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.C. Gorter
Examinator dr. R.C. Gorter
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.