Tandarts, patiënt en samenleving

2019-2020

Doel vak

Foundation knowledge en de competenties:
III : a(3), b(2), c(3), e(2), f(3)
IV : a(2), b(3), c(2), d(3), e(3)
V : f(2)
VI : v(2)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit blok wordt de gezonde mens in relatie tot zijn omgeving
bestudeerd, voor zover dit relevant is voor de tandheelkunde. Het
onderwijs omvat een inleiding tot basisbegrippen van de sociale
wetenschappen (psychologie en sociologie) in relatie tot de
tandheelkundige zorgverlening. Tevens komen de ethiek van het
tandheelkundig handelen, wettelijke kaders, dental public health en de
organisatie van de tandheelkundige gezondheidszorg aan de orde. In het
bijzonder wordt aandacht besteed aan voorlichtingskunde, aan
communicatie met de patiënt en aan aspecten die gerekend worden tot
Professioneel Gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan het als tandarts
kunnen signaleren van het vermoeden van (kinder-)mishandeling en hoe
daarmee om te gaan.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (ethiek), practica (gespreksvoering), plus
huiswerkopdrachten.

Toetsvorm

Openboektentamen met essay-vragen, plus individuele bijdragen n.a.v.
colleges, practica en werkgroepen. Een voldoende voor het
gesprekspracticum is
voorwaarde voor verkrijgen van eindcijfer.

Literatuur

• DEKKER J DEN. Sociale tandheelkunde in de praktijk. Houten:
Prelum, 2016.
• EIJKMAN, M.A.J. et al., "Patiëntenvoorlichting en
mondgezondheid", 3e druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2006.
• NUY, M.; B. Gordijn; G.J. Truin, "De prudente tandarts. Ethische
reflectie in de tandheelkunde. Amsterdam: SWP, 2002.
• Studiehandleiding blok "Tandarts, Patiënt en Samenleving".
• Syllabus (via Studieweb): Psychologie voor de arts, 2009.
• Syllabus Gespreksvoering TPS, plus syllabus Gespreksvoering uit
De Nieuwe Patiënt, bachelor 1.
• Collegedictaat / handouts (via Studieweb).
(Aanbevolen) SMITH, A.J.E., Oomen, A.J.M., Truin, G.J. Handboek
communicatie inde mondzorg. Houten: Prelum, 2017.

Overige informatie

Practica zijn verplicht.
Het onderdeel Academische Vorming beslaat 4 stp binnen dit blok.

Algemene informatie

Vakcode T_TPS
Studiepunten 4 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.C. Gorter
Examinator dr. R.C. Gorter
Docenten dr. R.C. Gorter
dr. A.C.M. Roothaan
dr. J. den Dekker
prof. dr. A. de Jongh
dr. A.J. van Wijk
prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum