Lijn tandheelkundige vaardigheden IIA, boorlicentie

2019-2020

Doel vak

I : d(3)
V : d(4), h(4), i(3)
VI : g(3)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Tijdens het practicum van de lijn Tandheelkundige Vaardigheden II A doet
de student ervaring op met de materialen en instrumentarium die een
belangrijke rol spelen bij de behandeling van de cariologische
problemen. Het onderwijs omvat de diagnostiek, preparatie en restauratie
van natuurlijke carieuze gebitselementen (en/of frasaco elementen) en de
rol die zij vervullen in
het tandheelkundig behandelplan.

Onderwijsvorm

Practica

Toetsvorm

Tijdens het practicum worden de volgende toetsen afgenomen:
excaveer-/restaureertoets.

Bij practica en werkgroep bijeenkomsten is de student verplicht ten
minste 90% van de bijeenkomsten bij te wonen en zich op deze
bijeenkomsten terdege voor te bereiden. In het geval de student minder
dan 90% heeft bijgewoond dient het practicum opnieuw te worden gevolgd,
dan wel kan de examencommissie (een) aanvullende opdracht(en) laten
verstrekken.

Literatuur

• LOVEREN C. VAN, WEIJDEN G.A. VAN DER. Preventieve tandheelkunde.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.
• NOORT R. VAN, Introduction to dental materials. 4th edition.
Elsevier Health Sciences 2013.
• ROETERS J., KLOET H.J. DE. Esthetische tandheelkunde. STI, 1998.
• STRIJP A.J.P. VAN, AMERONGEN J.P. VAN, KLOET H.J. DE, LOVEREN C.
VAN, PENNING, C., ROETERS, F.J.M., VERHOEF, A. Cariëslaesies: diagnose
en behandeling. Zesde, geheel herziene druk, Prelum uitgevers, 2015.
• Cariologie, Informatiebulletin (CEP) ACTA (Studiewebversie).
• Handleiding CEP prekliniek Cariologie 2e studiejaar
(Canvasversie).

Overige informatie

De gehele Lijn TV IIA maakt deel uit van het dossier boorlicentie. Het
dossier boorlicentie is een toegangseis voor de lijn Preventie en
behandeling (Ba3). (Zie voor een verklaring van het dossier boorlicentie
OER Bachelor, deel B, artikel 4.6.3).

Toelichting Canvas

Raadpleeg de Canvas cursus regelmatig, hier staat alle benodigde
informatie. Als u ons wilt mailen gebruik dan uw ACTA e-mailadres en
stuur een mail naar secretariaatprekliniek@acta.nl.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIABOOR
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. M.A. Klaassen
Examinator dr. M.A. Klaassen
Docenten A.B.M. Weeink
drs. I.Q. Pietersen
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. A. Verhoef MA
drs. G. de Jong
drs. H.W. van Bruggen MSc
T.S. van Ligten MSc
drs. A.N. van Vught
drs. B.B.M. Kemp
drs. Z. Assy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig, Practicum