Lijn tandheelkundige vaardigheden IIA, endotoets

2019-2020

Doel vak

I : d(1), e(2), h(1), i(1), j(1)
V : d(4), h(4), i(3)
VI : g(2), i(3),
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

Tijdens het practicum van de Lijn Tandheelkundige Vaardigheden IIA doet
de student ervaring op met materialen en instrumentarium die een
belangrijke rol spelen bij de behandeling van de endodontologische
problemen. Het onderwijs omvat het openen, prepareren (en obtureren) van
het dentino-pulpale complex van natuurlijke gebitselementen.

Onderwijsvorm

Practica

Toetsvorm

Tijdens het practicum wordt de volgende toets afgenomen:
endodontische opening/behandeling van het dentino-pulpale complex
(beoordelend).
Bij practica en werkgroepbijeenkomsten is de student verplicht ten
minste 90% van de bijeenkomsten bij te wonen en zich op deze
bijeenkomsten terdege voor te bereiden. In het geval de student minder
dan 90% heeft bijgewoond dient het practicum opnieuw te worden gevolgd,
dan wel kan de examencommissie aanvullende opdracht(en) laten
verstrekken.

Literatuur

• THODEN VAN VELZEN, S.K., WESSELINK ,P.R., et al.
"Endodontologie", Houten / Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 3e druk,
2010.
• Digitale Syllabus wortelkanaalbehandeling 2018-2019, ACTA.
• Werkboek lijn Endodontologie 2018-2019, ACTA.

Toelichting Canvas

Raadpleeg de Canvas cursus regelmatig, hier staat alle benodigde
informatie. Als u ons wilt mailen gebruik dan uw ACTA e-mailadres en
stuur een mail naar secretariaatprekliniek@acta.nl.

Algemene informatie

Vakcode T_TVIIAENDO
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. M.A. Klaassen
Examinator dr. M.A. Klaassen
Docenten A.B.M. Weeink
drs. I.Q. Pietersen
drs. A. Verhoef MA
drs. G. de Jong
drs. H.W. van Bruggen MSc
T.S. van Ligten MSc
drs. A.N. van Vught
drs. B.B.M. Kemp
drs. Z. Assy
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Overig, Practicum