Lijn tandheelkundige vaardigheden I, restauratietoetsen

2019-2020

Doel vak

V : h(1), i(1)
VI : g(1)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.2.

Inhoud vak

In dit onderwijs leert de student vaardigheid te krijgen in het werken
met een bonding- systeem, restauratiemateriaal composiet, en het
afwerken van een restauratie. Daarbij rekening houdend met
ergonomische concepten.

Onderwijsvorm

Practicum

Toetsvorm

Preklinische motorische vaardigheidstoets op fantoom.

Bij practica is de student verplicht ten minste 90% van de bijeenkomsten
bij te wonen en zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden. In
het geval de student minder dan 90% heeft bijgewoond dient het practicum
opnieuw te worden gevolgd, eventueel kan de examencommissie aanvullende
opdracht(en) laten verstrekken.

Literatuur

• PENNING C., AMERONGEN J.P. VAN, KLOET H.J. DE, LOVEREN C. VAN.
Cariëslaesies: diagnose en behandeling. ACTA, laatste editie.
• Syllabus: Practicumwerkboek lijn TVI, thema: Prepareren/ Restaureren.
• Informatiebulletin Cariologie.

Overige informatie

De gehele Lijn TV I maakt deel uit van het dossier boorlicentie. De
boorlicentie is een toegangseis voor de lijn Preventie en behandeling
(Ba3). (Zie voor een verklaring van het dossier boorlicentie OER
Bachelor, deel B, artikel 4.6.3).

Algemene informatie

Vakcode T_TVIRESTTST
Studiepunten 2 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. M.L. Ouwehand
Examinator drs. M.L. Ouwehand
Docenten drs. A. Ruijgrok
drs. N. Naaraat
drs. J.M. van Egmond
drs. A.R. Hooykaas
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede
drs. M.L. Ouwehand
drs. M.J. ter Wal
drs. H. Bussink MSc
S. Mosa

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum