Vrije studieruimte

2019-2020

Doel vak

II : a(4), b(2)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In de vrije studieruimte geeft de student zichtbaar aan zelfstandig de
grenzen van eigen kennen en kunnen te verleggen door middel van het
volgen van bij- en nascholing, het lezen van tandheelkundige
tijdschriften, etc.
Tijdens de opleiding wordt van de student een wetenschappelijke houding
verwacht. Niet alleen kennis, inzicht en vaardigheden zijn onderdeel van
een wetenschappelijke houding maar ook de attitude die gericht is op
levenslang leren.
Een competente student is in staat om daar waar kennis en vaardigheden
uitbreiding behoeft hier zelf adequaat voor te zorgen.

Onderwijsvorm

Individuele invulling.

Toetsvorm

De student moet kunnen aantonen wat hij aan scholing heeft. Deze
scholing dient toetsbaar te zijn en heeft een omvang van minimaal 28
studielasturen.
In de Canvas cursus Vrije Studieruimte wordt een aantal opties
genoemd. Bij andere invulling dan de genoemde opties, dient vooraf
goedkeuring te worden gevraagd aan de coördinator.

Overige informatie

Informatie over de invulling van de Vrije Studieruimte is te vinden in
de CanvasVrije Studieruimte

Het onderdeel Academische Vorming beslaat 1 stp binnen dit blok.

Algemene informatie

Vakcode T_VRIJESTUD
Studiepunten 1 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. R.C. Gorter
Examinator dr. R.C. Gorter
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.