De zieke mens

2019-2020

Doel vak

I : a(2), b(2), f(2)
VI : a(3), e(2), h(2)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Inhoud vak

In dit blok maakt de student kennis met een aantal relevante
ziektebeelden (hart- en vaatziekten; longziekten; diabetes; stollings-
en bloedingsziekten; leverziekten), waarbij de normale fysiologie uit
het 1e jaar kort herhaald wordt. Meer aandacht zal besteed worden aan de
pathofysiologie en de klinische verschijningsvormen van deze
ziektebeelden en de farmacologische en farmacotherapeutische behandeling
ervan.
De algemene principes van farmacologie zullen besproken worden. Veel
nadruk wordt
gelegd op de anamneselijst als hulpmiddel om de opgedane medische kennis
ook
bij de patiënten in de praktijk te brengen. Tevens zal een introductie
worden verzorgd in de theorie achter de lokale verdoving en zal geoefend
worden met de praktische beginselen hiervan. Ook zal een cursus basale
reanimatie met Automatisch Externe Defibrillator (AED) worden gegeven.

Onderwijsvorm

De voornaamste onderwijsvorm in dit blok bestaat uit geleide zelfstudie
opdrachten en peer-feedback opdrachten, die tijdens wekelijkse
werkcolleges nader toegelicht en uitgewerkt worden.
Er vinden ook practica plaats over reanimatie en lokale anesthesie.

Toetsvorm

Parate kennistoets van de algemene farmacologie, fysiologie, ziekteleer
en lokale anesthesie.
Digitaal tentamen, gesloten boek met meerkeuze- en Jumboldvragen die
casuïstiek behandelen en zowel vraagt naar (patho)fysiologische
principes, klinische verschijnselen,
geneesmiddelen als medisch-tandheelkundige interactie van de behandelde
ziektebeelden.
Met thema-opdrachten zijn bonuspunten voor het tentamen te behalen. Deze
bonuspunten gelden alleen voor het tentamen dat meteen volgt op het
onderwijs, en vervallen daarna. De bonuspunten worden toegekend bij een
minimale tentamenuitslag van 5,3.

Vereiste voorkennis

Biologie VWO eindexamenniveau
Fysiologie behandeld in bachelor 1

Literatuur

• BAART, J.A., BRAND, H.S. (red). "Lokale anesthesie in de
tandheelkunde". 2e herziene druk. Houten: BohnStafleu Van Loghum 2013.
• BRAND, H.S., Diermen, D.E. van, Makkes, P. (red.), "Algemene
Ziektenleer voor tandartsen", 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van
Loghum 2012.
• MARIEB, E.N & HOEHN K: "Human Anatomy and Physiology", 10th
edition (2015, ISBN: 978-0321802187) Pearson/Benjamin Cummings Science
Publishing (of meer recente editie).
• NEAL, Medical Pharmacology at a Glance, 8th Edition, 2015. ISBN:
978-1-118-93235-3, Wiley-Blackwell (of meer recente editie).
• Studiehandleiding blok De zieke mens "Ziekteleer &
Tandheelkunde".
• CVZ. Farmacotherapeutisch Kompas via www.farmacotherapeutischkompas.nl
• Recente relevante publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

Overige informatie

Aanwezigheidsverplichting voor: introductiecollege, reanimatiepracticum,
themadag lokale anesthesie en patiëntendemonstraties.
Het onderdeel Academische Vorming beslaat 2 stp binnen dit blok.

Algemene informatie

Vakcode T_ZIEKMENS
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. D.E. van Diermen MD
Examinator dr. D.E. van Diermen MD
Docenten M.O. Reumerman
dr. D.E. van Diermen MD
J. Tichelaar BSc
J.P.T.F. Ho
dr. E.E. Verheijck

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum