Diversificering Filosofie

2019-2020

Doel vak

Je krijgt kennis van
a) de kritische perspectieven in feministische filosofie, dekoloniale en
rastheorie
b) de impact van ideologische vooroordelen op de filosofiebeoefening
c) een bredere keuze van filosofische auteurs dan de canon biedt

En inzicht in
a) insluitende/uitsluitende machtsstructuren die in de Westerse
filosofie besloten liggen, op het niveau van begrippen, tekst en
discours
b) de relatie tussen insluitende/uitsluitende machtsstructuren in
filosofie en in sociale structuren
c) bepaalde vooronderstellingen, bijv. culturele premissen, en de
beperkingen van begrippen uit de Westerse filosofie

Inhoud vak

Deze cursus bestudeert de uitsluiting die het effect is van de Westerse
filosofische canon, alsmede pogingen om dat recht te zetten. Vrouwelijke
denkers worden in de hele geschiedenis van de Westerse filosofie vaak
uitgesloten. Definities van vrijheid en rede die in de
Verlichtingsfilosofie ontstaan zijn, hadden tot gevolg dat niet-Westerse
filosofieën ook in toenemende mate werden uitgesloten, op grond van
raciale en racistische ideeën. Deze cursus vestigt de aandacht op de
ondervertegenwoordiging en het gebrek aan diversiteit die de keerzijde
van de filosofische canon vormen. Door werken te behandelen van
filosofen die behoren tot ondervertegenwoordigde groepen, zal een
kritisch perspectief ontwikkeld worden m.b.t de impliciete en expliciete
vooroordelen in de filosofie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsvorm

a) twee geschreven tekstbesprekingen van max. 1000 woorden (30%)
b) een presentatie van één van de tekstbesprekingen (20%)
c) paper van max. 3000 woorden over een onderwerp dat in de cursus
besproken is (50 %)

Algemene informatie

Vakcode W_BA_DIFI
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.C.M. Roothaan
Examinator dr. A.C.M. Roothaan
Docenten dr. A.C.M. Roothaan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: