Politieke filosofie

2019-2020

Doel vak

1. Inzicht in het hedendaagse politieke en politiek-filosofische
landschap: de deelnemers krijgen kennis van en inzicht in de
belangrijkste stromingen binnen de hedendaagse politieke filosofie en
het hedendaagse politieke landschap en in hoe deze zich tot elkaar
verhouden.
2. Wijsgerige analyse: de deelnemers leren door te vragen naar de
dragende vooronderstellingen onder de diverse stromingen en deze
kritisch te analyseren.
3. Kennis maken met ‘beroemde teksten’: de deelnemers maken bij elke
stroming kennis met enkele karakteristieke oorspronkelijke
tekstfragmenten uit de traditie van de politieke filosofie.
4. Actualiteitsanalyse: Studenten verwerven enig inzicht in actuele
maatschappelijke thema’s en leren zien hoe vanuit verschillende
stromingen gedacht wordt over deze thema’s, waarbij ze ook leren daarbij
een eigen standpunt in te nemen.
1. Debatvaardigheden: elke week wordt er een debatronde gehouden waarin
deelnemers vanuit een door de docent toebedeelde ideologische positie
aan het debat deelneemt.
2. Snel en scherp analyseren van een maatschappelijk thema aan de hand
van internet, kranten en tijdschriftartikelen en statistische gegevens
en dit inbrengen in een debat.

Inhoud vak

Politieke filosofie of politieke theorie (wordt vaak door elkaar
gebruikt) houdt zich bezig met de ideeën en visioenen die mensen
hanteren bij het inrichten dan wel beoordelen van de of hun samenleving.
In dit college leer je de belangrijkste hedendaagse stromingen kennen
binnen het moderne politieke spectrum. Tevens kijken we daarbij – met
name tijdens de colleges - naar de historisch-culturele achtergrond van
ideologieën.
Nog steeds zijn – sommige in sterkere mate, andere in mindere mate –
ideologieën zeer invloedrijk in de vormgeving van samenlevingen. Ze
vormen reservoirs van argumenten die bij allerlei vraagstukken die
opkomen in het publieke debat worden gebruikt. In de colleges zullen we
een aantal actuele vraagstukken bespreken en zien welke
argumentatie-lijnen hier een rol spelen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges met werkcollege-elementen

Toetsvorm

Tentamen, presentaties

Vereiste voorkennis

Ethiek 1 en Inleiding Sociale en Culturele Wijsbegeerte maken het volgen
van dit vak gemakkelijker.

Literatuur

* Andrew Heywood, Political Ideologies. An Introduction. London:
Palgrave Macmillan (6th edition) '– opgegeven gedeelten
* Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford
University Press, 2002 (second edition) '– opgegeven gedeelten
* Fragmenten van ‘klassieke’ teksten of bronteksten van een bepaalde
stroming

Doelgroep

2e jaars BA

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_PF
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.J. Buijs
Examinator prof. dr. G.J. Buijs
Docenten prof. dr. G.J. Buijs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: