Charles Taylor - A Secular Age

2019-2020

Doel vak

* Onze hedendaagse westerse cultuur begrijpen vanuit het gezichtspunt
van de verhouding van religie en seculariteit en de daaraan verbonden
morele bronnen;
* Grondig begrijpen van een complexe, inhoudsrijke, langs grote lijnen
doorgecomponeerde tekst;
* Leren van de vaardigheid om zelfstandig kritisch een systematisch
subthema te analyseren naar aanleiding van en op basis van de gelezen
tekst;
* Leren van de vaardigheid om de bevindingen rond het gekozen subthema
bondig te verwoorden en te presenteren.

Inhoud vak

Charles Taylor is een van de meest toonaangevende filosofen van deze
tijd. Zijn reputatie is met name gebaseerd op zijn Sources of the Self
uit 1989. A Secular Age uit 2007 is zijn tweede magnum opus. In dit werk
onderzoekt Taylor hoe het mogelijk is dat rond 1500 in de westerse
samenleving het christelijk geloof vrijwel onbetwist waar werd geacht
terwijl het nu hoogstens een optie is onder vele andere
levensbeschouwelijke mogelijkheden, waaronder ook volledig seculiere
opvattingen. Taylor beoogt dit proces begrijpelijk te maken in een breed
cultuurfilosofisch kader, waarin politiek, economie, wetenschap de revue
passeren verbonden met nieuwe manieren waarop mensen in die periode
zichzelf zijn gaan ervaren.
Het boek loopt uit op een moreel-spirituele ‘cartografie’ van de
moderniteit waar de hedendaagse mens, zoekend naar ‘authenticiteit’,
zichzelf toe verhoudt.
In dit blok bediscussiëren we ook wat de systematische en
‘levens’-implicaties zijn van de diverse moreel-spirituele opties die
Taylor schetst.

Onderwijsvorm

In dit college bespreken we integraal het boek The Secular Age van
Charles Taylor.
Onderdelen van het vak betreffen leesrapporten en thematische
presentaties door studenten.
Het college heeft daarmee een hoog werkcollege-gehalte. Eventuele
afwezigheid daarom altijd in en na overleg met de docent.

Toetsvorm

Mondeling tentamen over hele stof waarbij een thematisch werkstuk van de
student uitgangspunt is.
Actieve participatie, onder meer uitkomend in leesrapporten en een
presentatie, is onderdeel van de toetsing, in de vorm van
voorwaardelijkheid voor geldigheid van het tentamen.

Vereiste voorkennis

Binnen het MA-niveau zijn er geen specifieke nadere ingangseisen voor
dit vak.

Literatuur

Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge (MA): Belknap Press of Harvard
University Press 2007.
Er is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar maar in het college
zullen we uitgaan van de oorspronkelijke Engelse tekst.

Doelgroep

Dit vak is bestemd voor tweedejaars studenten van de Mastertrack
Filosofie van Cultuur en Bestuur. Anderen die het vak als bijvak willen
volgen, wordt verzocht contact op te nemen met de docent.

Algemene informatie

Vakcode W_MA_CBCT
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.J. Buijs
Examinator prof. dr. G.J. Buijs
Docenten prof. dr. G.J. Buijs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: