Lijnen van een filosofische bestuurskunde 1

2019-2020

Doel vak

Er zijn vier leerdoelen in het spel. Doel van de colleges is dat de
student:
a) Kennis neemt van een aantal klassieke theoretisch teksten uit de
sociale wetenschappen
b) Een aantal basale inzichten verwerft in de manier waarop een
moderne samenleving als de Nederlandse functioneert,
c) Leert om op wijsgerige wijze na te denken over de geboden stof
en de werkwijzen die daarbij gehanteerd worden
d) In staat is een eigenstandig betoog over deze materie te
ontwikkelen en voor te leggen aan een kritisch publiek

Inhoud vak

De collegereeks volgt in grote lijnen het boek Macht, markt en
moraliteit dat eind 2019 verschijnt en waarin een nieuwe wijsgerige
antropologie ontwikkeld wordt. In het jaar 2018 komt de eerste helft van
dit boek aan bod. Daarin worden zaken behandeld als de volgende:
a) Filosofische grondslagen (wijzen van denken, meervoudige
tijdstromen, menselijke waarden en evolutionair dynamiek)
b) Menselijke natuur als erfgoed (symbolische orde,
machtsuitoefening, eigenbelang en moraliteit)
c) Actuele bestaansvormen (gezinsleven en ouderschap, beroepsleven
en vakmanschap, publiek leven en burgerschap, bedrijfsleven en
ondernemerschap)

In het jaar 2019 komt de tweede helft van het boek aan bod met als
onderwerpen collectieve geschiedenis, maatschappelijke beginselen en
actuele vraagstukken.

Onderwijsvorm

De collegereeks omvat een 12-tal bijeenkomsten van telkens 3 uur:
a) In het eerste uur presenteren twee studenten een deel van de
bestudeerde literatuur.
b) In het tweede uur zal de docent de door hem ontwikkelde nieuwe
antropologie in hoofdlijnen uiteenzetten.
c) In het derde uur zal de wijsgerige reflectie op interactieve
wijze vorm krijgen

Toetsvorm

De hoofdtoets bestaat uit een paper van maximaal 15 p. (normale
interlinie en lettergrootte). Het onderwerp wordt ontleend aan de
actualiteit. De student mag zelf een onderwerp kiezen maar dient bij de
behandeling daarvan wel aan drie eisen te voldoen:
a) Het onderwerp relateren aan de literatuur die op het college
behandeld is,
b) Een helder, consistent en overtuigend betoog ontwikkelen.
c) Blijk geven van wijsgerige reflectie op onderwerp en werkwijze.
Het oordeel over dit werkstuk zal voor 70 procent aan het eindoordeel
bijdragen. De kwaliteit van de presentatie bij het college draagt er
voor 30 procent aan bij.

Literatuur

De literatuur bestaat voor de helft uit klassieke teksten waarin een
bepaald theoretisch perspectief geboden wordt en voor de andere helft
uit empirische bevindingen die de docent in de loop der jaren heeft
gepubliceerd. Het gaat in totaal om 500 pagina’s. Deze zullen zoveel
mogelijk langs digitale weg beschikbaar zijn.

Overige informatie

De student wordt veronderstelt aanwezig te zijn, de opgegeven literatuur
voor het college te hebben bestudeerd en actief deel te nemen aan de
gedachtenwisseling. Afwezigheid met een geldige reden is voor twee keer
toegestaan.
Deze module wordt in 2018-19 niet aangeboden. Deze module wordt om het
jaar aangeboden met Lijnen van een filosofische bestuurskunde 2.

Algemene informatie

Vakcode W_MA_CBLB1
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.J.M. van den Brink
Examinator prof. dr. G.J.M. van den Brink
Docenten dr. A.M. Verbrugge

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: