Cultuur en Bestuur: Literatuurstudie 2

2019-2020

Doel vak

Deze module sluit aan op het gedeelte ‘tekstlezen’ uit de module
‘Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 2’, waarin
gezamenlijk een filosofische grondtekst wordt gelezen. In periode 3 zal
binnen de module ‘Cultuur en bestuur: Literatuurstudie 2’ een
intensivering plaatsvinden van het aantal colleges tekstlezen. Aan het
einde van de periode leggen de studenten een (mondeling) tentamen af
over de eerste helft van het boek.

Het boek in zijn geheel zal in periode 6 schriftelijk getentamineerd
worden.

Inhoud vak

Studenten lezen gedurende een jaar (waarvan de module ‘Cultuur en
bestuur: Literatuurstudie 1’ in het midden valt) een klassiek
filosofisch werk systematisch en integraal door onder begeleiding van Ad
Verbrugge. Afgelopen twee jaar zijn respectievelijk Hegels Grundlinien
der Philosophie des Rechts en Aristoteles’ Ethica Nicomachea
doorgenomen. Van ieder college worden door studenten protocollen
gemaakt, d.w.z. transcripten van het gesproken college. Twee weken voor
de eerste bijeenkomst zal via Canvas bekend worden gemaakt welke tekst
komend jaar zal worden gelezen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige bestudering van de literatuur.

Toetsvorm

Aan het einde van periode 3 wordt een mondeling tentamen afgenomen over
de eerste helft van de behandelde tekst. Dit cijfer weegt 100% mee als
eindcijfer voor de module ‘Cultuur en Bestuur: Literatuurstudie 2’.

Het eindcijfer voor het onderdeel ‘tekstlezen’ in de module ‘Filosofisch
actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 1’ wordt berekend zoals
onderstaand. Dit cijfer vormt 70% van het eindcijfer voor de module
‘Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 2’.

Tekstlezen eindcijfer:
25% resultaat mondeling tentamen ‘Cultuur en Bestuur: Literatuurstudie
2’
75% resultaat schriftelijk eindtentamen in periode 6

Vereiste voorkennis

Deelname aan het vak ‘Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en
tekstlezen 2’ en toelating tot de master Filosofie van Cultuur en
Bestuur.

Literatuur

Twee weken voor de eerste bijeenkomst zal via Canvas bekend worden
gemaakt welke tekst komend jaar zal worden gelezen.

Doelgroep

Studenten die in het tweede jaar van het programma zijn.

Overige informatie

Voor dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Afwezigheid moet worden
doorgegeven en goedgekeurd door de docent. Alle colleges worden
opgenomen en op Canvas gezet, wanneer een college tekstlezen gemist
wordt kan de student het later terugluisteren.

Algemene informatie

Vakcode W_MA_CBT2
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M. Verbrugge
Examinator dr. A.M. Verbrugge
Docenten dr. A.M. Verbrugge

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: