Bachelorproject farmacochemie - Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden,
zoals opgedaan in de bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen,
kan toepassen in een Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry project

Inhoud vak

In dit bachelorproject krijgen studenten de kans om onderzoek te
verrichten met moderne synthese technieken om moleculen te maken, te
isoleren en te karakteriseren.
Organische chemie (theorie en toepassing) spelen hierin een sleutelrol.
In de synthese laboratoria van Windhorst/Vugts wordt gebruik gemaakt
van de modernste synthese-technologieën, waaronder parallelle chemie,
geautomatiseerde labreactors, microwave chemistry en geautomatiseerde
kolomchromatografie, om interessante moleculen te synthetiseren en te
analyseren met een diverse reeks geavanceerde technieken (waaronder
LC-MS, 1H-NMR, 13C-NMR en 2D NMR).

Het ontwikkelen en farmacologisch evalueren van nieuwe
radiopharmaceuticals (radiogelabelde medicinale verbindingen) voor het
in vitro en in vivo bestuderen en karakteriseren van een ziekte.
Doorlopend worden nieuwe targets en medicijnen ontdekt en ontwikkeld.
Echter, drug development is een complex proces, waar veel tijd mee
gemoeid is. Daarnaast wordt de ontwikkeling van veel kandidaten vaak pas
in latere stadia van klinische studies (fase II of III) stopgezet,
hetgeen veel geld kost. Met Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry
hebben we de unieke mogelijkheid om PET-tracers te synthetiseren en in
een vroeg stadium zowel in vivo het gedrag van deze radioactief
gelabelde compounds te bestuderen, maar ook de ziekte zelf.
Medicijnkandidaten, of analogen daarvan, kunnen worden gebruikt om
PET-tracers te maken door deze te labelen met koolstof-11 of fluor-18 in
geval van kleine moleculen of zirconium-89 wanneer het eiwitten en
antilichamen betreft. Voorafgaand aan de radiolabeling ten behoeve van
PET-tracer synthese moeten precursor moleculen worden gesynthetiseerd.
Daarvoor is state-of-the art organische medicinale chemie (incl.
analyse) noodzakelijk. In principe kunnen alle ziektebeelden middels
PET-imaging worden bestudeerd, maar de focus ligt vooral op
neurologische en oncologische aandoeningen. Het gebruik van
radiofarmaceutische chemie maakt versnelling van het
medicijnontwikkelingstraject mogelijk, omdat er een beter begrip van
zowel ziekte en in vivo gedrag van het medicijn wordt verkregen.

Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open
House’ en door de docent (op afspraak). De inhoud van het
bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald.

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase,
waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de afdeling. Samenwerking zal belangrijk zijn,
maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De
verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het
schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie. Bij
Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry zal de cursus ‘veilig werken met
radioactiviteit’ als onderdeel van de introductieperiode worden gevolgd.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

De eerste 2-3 weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven

Doelgroep

3F

Overige informatie

Voor inhoudelijke informatie neem contact op met Prof. Dr. Bert
Windhorst
(ad.windhorst@vumc.nl)

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Algemene informatie

Vakcode XB_0001
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator prof. dr. A.D. Windhorst
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.