Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Peptide Chemistry

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische Wetenschappen, kan toepassen in een Synthetic Peptide
Chemistry project

Inhoud vak

In dit bachelorproject krijgen studenten de kans om onderzoek te
verrichten met moderne synthese technieken om moleculen te maken, te
isoleren en te karakteriseren. Organische chemie (theorie en toepassing)
spelen hierin een sleutelrol. In de synthese laboratoria van Grossmann
wordt gebruik
gemaakt van de modernste synthese-technologieën.

Om een biologisch proces goed in kaart te brengen of te moduleren
is het vaak noodzakelijk om liganden te vinden
die selectief binden aan een biomoleculair target. Dit kan een grote
uitdaging zijn. Gegeven de enorme hoeveelheid bekende
structuurinformatie zijn peptide bindingsepitopen een grote bron
van inspiratie voor het vinden van nieuwe liganden. Het 'dwingen' van
zulke peptides in hun bioactieve conformatie of het gebruik van
scaffolds gebaseerd op rigide moleculen die lijken op peptiden
(peptidomimetica), worden veelal toegepast om zeker te zijn van
bindingsaffiniteit en bioactiviteit. Echter, er is een gebrek aan
benaderingen waarbij complexe en onregelmatige peptidestructuren kunnen
worden gestabiliseerd. Daarnaast zijn de veelal beperkte cellulaire
opname en lage biostabiliteit belemmerende factoren in de ontwikkeling
van deze peptide-gebaseerde bioactieve stoffen. Om deze problemen te
tackelen wordt in ons lab gefocust op de ontwikkeling van liganden die
geïnspireerd zijn op peptiden voor toepassing in ‘proximity-induced’
chemische reacties en als inhibitoren van eiwit-eiwit interacties. De
belangrijkste technieken die gebruikt worden zijn o.a. organische
synthese van niet natuurlijke aminozuren, vaste-fase peptide synthese
en/of biofysische validatie van ligand-receptor interacties (bijv. via
fluorescentie polarisatie assays).

Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open
House’ en door de docent (op afspraak). De inhoud van het
bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald.

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase,
waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de afdeling. Samenwerking zal belangrijk zijn,
maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De
verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het
schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie.
Dit bachelorproject zal geheel in het Engels
plaatsvinden, zowel qua begeleiding, feedback als verslaglegging en
presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

De eerste 2-3 weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en het schrijven van de inleiding van het
eindverslag.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Voor inhoudelijke informatie neem contact op met Dr. Maikel Wijtmans
(m.wijtmans@vu.nl), coördinator van de synthese bachelorprojecten.
Het bachelorproject Synthetic Peptide Chemistry zal volledig in het
Engels plaatsvinden.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Algemene informatie

Vakcode XB_0011
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator prof. dr. T.N. Grossmann
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: