Klinische diagnostiek en Imaging

2019-2020

Doel vak

In het vak KDI krijgen studenten inzicht in de methoden en technieken
die gebruikt worden in de moleculaire diagnostiek in een medisch
klinische context. De combinatie van klassieke methoden zoals
biologische assays en massaspectrometrie met imaging technieken zoals
PET is de basis in ziekte preventie, diagnostiek en behandeling.

Inhoud vak

Het vak start met een overzicht van de huidige stand van zaken in
klinische en moleculaire diagnostiek. Met betrekking tot klinische
diagnostiek zullen klinische en analytische technieken behandeld worden
die zowel gebruikt kunnen worden voor de identificatie als de imaging
van organisch componenten in een complexe matrix. Daarnaast zullen
enkele moleculair
diagnostische technieken worden behandeld die gebruikt kunnen worden
voor de kwantificering en identificatie van biologische actieve
macromolecule. Voorbeelden hiervan zijn SPR, PCR en flow cytometrie.
Voorbeelden zullen worden geven hoe deze technieken gebruikt kunnen
worden voor imaging.
Vervolgens zullen de basisprincipes van moleculaire imaging met een
focus op nucleaire imaging technieken en de vertaling van “bench to
bedside” van radiofarmaca voor positron emissie tomografie (PET)
behandeld worden. Hierbij zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
hoe worden radiofarmaca ontworpen , gesynthetiseerd en getest, hoe kan
je radiofarmaca toepassen in preklinische en klinische studies.

KDI heeft de volgende leerdoelen:
- Verwerven van theoretische kennis en inzicht in klinische en
analytische
chemie
- Verwerven van theoretische kennis en inzicht in moleculaire imaging

Onderwijsvorm

Het vak KDI wordt gegeven door diverse docenten en vakspecialisten van
de VU en het VUMc uit de vakgroepen Bioanalytische Chemie en
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Het vak bestaat uit een mix van
hoor en werkcolleges. De werkcolleges zijn niet verplicht, maar wel zeer
raadzaam om te volgen omdat het goed voorbereid op het tentamen. Voor
meer informatie over KDI, graag contact opnemen met de coördinator
Danielle Vugts via D.Vugts@vumc.nl

Toetsvorm

- Bij de start van het vak zal met behulp van een quiz de actieve kennis
uit voorafgaande vakken gepeild worden (organische chemie en van
Molecuul tot Medicijn).
- Er zijn drie verplichte multiple choice tussentoetsen: een die de
voorkennis van organische chemie en van Molecuul tot Medicijn toetst,
een die vakinhoudelijk zal gaan over klinische diagnostiek en een die
vakinhoudelijk zal gaan over imaging. Al deze toetsen tellen voor 10%
mee van het eindcijfer. KDI wordt afgesloten met een schriftelijk
tentamen dat telt voor 70%.

Literatuur

Tijdens het vak wordt gebruik gemaakt van collegeslides en e-books

Doelgroep

2 SBI

Overige informatie

Klinische Diagnostiek en Imaging (KDI) voor 2 SBI bouwt voort op de
vakken Biochemie (X_401109), Organische Chemie (X_ en) en Van Molecuul
tot Medicijn (X_430581) voor 1 SBI. Tevens is het vak KDI een
voorbereiding op het Innovatieproject Diagnostiek en Gezondheid
(X_420225).

Aanbevolen voorkennis

Biochemie (X_401109), Organische Chemie (X_ en) en Van Molecuul tot
Medicijn (X_430581) voor 1 SBI.

Algemene informatie

Vakcode XB_42000
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Vugts
Examinator dr. D.J. Vugts
Docenten prof. dr. A.D. Windhorst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: