Project moderne ontwikkelingen in de farmaceutische wetenschappen

2019-2020

Doel vak

Het doel van MOF voor FAR is om verbreding en verdieping te
bewerkstelligen in de kennis van- en de inzichten in de ontdekking
(‘discovery’), de ontwikkeling (‘development’) en de veiligheid (Safety)
van geneesmiddelen, zoals eerder opgedaan in de bacheloropleiding FAR.
Bij MOF wordt daarom gebruik gemaakt van recente onderzoekspublicaties
uit de verschillende disciplines (en afstudeerrichtingen) van FAR.
Daarnaast zal veel aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van je
presentatie- en schrijfvaardigheden. Hieronder vind je alle specifieke
leerdoelen van het vak.

Aan het einde van de cursus,
1. Weet je hoe een onderzoeksartikel is opgebouwd en hoe je deze
strategisch kunt lezen.
2. Ben je in staat door middel van kritisch lezen de belangrijkste
methoden, resultaten en discussiepunten uit een onderzoeksartikel te
halen en kun je deze plaatsen in de context van bestaande literatuur
3. Heb je inzicht in strategieën bij het opzetten, uitvoeren en kritisch
beoordelen van modern farmacochemisch onderzoek
4. Kun je opgedane kennis toepassen in het maken en geven van een
heldere en wetenschappelijke (groeps)presentatie die voldoet aan vooraf
opgestelde criteria m.b.t. inhoud, structuur en presentatievaardigheden
5. Ben je in staat om kritisch te reflecteren op je eigen
presentatie(vaardigheden) en dit te verwerken in een verslag
6. Ben je in staat om inhoudelijke en opbouwende feedback te geven op
het werk van anderen aan de hand van vooraf opgestelde criteria
7. Ben je in staat om een inhoudelijke discussie te voeren over een
farmacochemisch onderzoeksartikel
8. Weet je dat wetenschappelijk onderzoek in artikelen niet
allesomvattend en waterdicht is, maar altijd nieuwe vragen oproept en
ruimte laat voor discussie
9. Weet je wat belangrijke valkuilen zijn bij het schrijven van een
verslag en hoe je deze kunt voorkomen
10. Ben je in staat om in groepsverband informatie vanuit
(wetenschappelijke) bronnen kritisch te verwerken in een verslag die
voldoet aan vooraf opgestelde criteria m.b.t. inhoud, structuur en
taalgebruik.
11. Ben je in staat om feedback van medestudenten en docent adequaat te
verwerken in een verslag

Inhoud vak

Bij project Moderne Ontwikkelingen in de Farmacochemie (MOF) staan de
ontwikkeling van academische vaardigheden (zgn. 'soft skills') centraal.
Dit wordt gedaan in de context van recent wetenschappelijk onderzoek in
het FAR-veld. Aangezien onderzoeksliteratuur één van de belangrijkste
pijlers is van de wetenschap, wordt er juist in dit vak speciale
aandacht aan gegeven. Kritisch en begrijpend lezen (oordeelsvorming),
presenteren, discussiëren en schrijven zijn belangrijke academische
vaardigheden, welke in dit projectvak extra aandacht zullen krijgen. Ook
samenwerken, het kritisch reflecteren op de eigen vaardigheden en het
geven en verwerken van feedback zullen belangrijk onderdelen zijn van
dit vak.

Onderwijsvorm

Binnen de cursus zullen verschillende werkvormen worden gebruikt,
waaronder journal clubs, discussie, reflectie, schrijven, en het geven
en verwerken van feedback

Journal Clubs
Een journal club is een didactische werkvorm waarin je aan de hand van
geselecteerde onderzoeksartikelen, verschillende rollen krijgt
toebedeeld: die van kritische lezer, van presentator, van discussiant en
van opponent. Per drie studenten schrijf je je in voor een groep, welke
gekoppeld is aan een artikel. Na bestudering van het artikel en
onderlinge discussie hierover, presenteer je met je groepje het artikel
in de vorm van een powerpoint presentatie van 20 minuten en een
aansluitende discussie met overige, daartoe aangewezen studenten van
minimaal 10 minuten. Aan het begin van het project zal een college
“Helder presenteren” worden gegeven, waar alle belangrijke zaken m.b.t.
het voorbereiden en geven van een presentatie worden besproken.

Zelfreflectie
Naast de inhoudelijke component van de journal clubs, is het presenteren
zelf heel belangrijk als academische vaardigheid. Daarom zal achteraf
feedback worden gegeven op de presentatie. Ook zal de presentatie worden
opgenomen op video, zodat je deze kunt terugkijken. Heel veel zaken die
je doet, of die gebeuren tijdens een presentatie heb je namelijk niet
volledig in de gaten (o.a. door zenuwen). Juist daarom is het zeer
effectief om achteraf, nog eens terug te kijken en hierop te
reflecteren. Je zult een persoonlijke zelfreflectie schrijven over jouw
eigen deel van de presentatie, maar ook de presentatie als geheel, aan
de hand van een persoonlijk leerdoel, de video en de feedback van
docenten en je groepsgenoten. Bij dit onderdeel staat de ontwikkeling
van jouw presentatievaardigheden centraal. Ook wordt er aandacht besteed
aan reflectie op de samenwerking binnen het project.

Helder schrijven
Wetenschappelijk schrijven is naast presenteren een zeer belangrijke
vaardigheid, die je niet alleen nodig hebt wanneer je gaat werken in het
onderzoek. Het goed opbouwen van je verhaal met correct taalgebruik en
uiteraard een kloppende inhoud is essentieel om je verhaal over te
brengen op je doelgroep. In dit project schrijf je met je groep
een verslag over een geneesmiddel, waarbij alle aspecten van het
geneesmiddeltraject
aan bod komen. Naast de inhoud, zullen we tijdens MOF vooral
aandacht besteden aan opbouw, samenhang en wetenschappelijk taalgebruik.
Feedback geven en ontvangen zal daarbij ook een belangrijk
onderdeel vormen. Aan het begin van het project zal een college “Helder
schrijven” worden gegeven waarin tips en tricks bij het schrijven
van een literatuurverslag de revue zullen passeren.

Toets
Aan het einde van het project wordt er middels een schriftelijke toets
je vaardigheid in het lezen van een wetenschappelijk artikel getoetst.
Deze zal bestaan uit een nieuw artikel (dus niet één die al is behandeld
tijdens het project) waarover je een aantal vragen dient te
beantwoorden. Voorbeelden daarvan zijn: “wat is het doel van dit
artikel?” of “wat is de belangrijkste conclusie van het artikel?”. Ook
het kunnen inschatten van relevantie van informatie en verbanden tussen
resultaten kunnen leggen zijn belangrijk. Daarbij heb je uiteraard wel
de basiskennis nodig zoals die hebt opgedaan tijdens de bachelor. Je
kunt echter niet leren voor het tentamen, omdat het gaat om het
toepassen van je achtergrondkennis en leesvaardigheden. Deze
vaardigheden krijg je onder de knie door deze actief te oefenen met het
bestuderen van onderzoeksartikelen voor de journal clubs. Ook het
(werk)college “lezen van literatuur” zal je helpen om
onderzoeksartikelen op een strategische manier te lezen.

Toetsvorm

- Verplichte aanwezigheid bij college "Helder presenteren" en "Helder
schrijven" de helder schrijven workshop en een deel van de journal clubs

- Opdracht Helder presenteren (Journal Club) (groepswerk en
individueel)
- Reflectieverslag presentatievaardigheden (individueel)
- Discussie (groepswerk)
- Opdracht Helder schrijven (groepswerk)
- Toets wetenschappelijke leesvaardigheid (individueel)

Al deze onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten (>5.5) om
het vak succesvol af te ronden.

Doelgroep

2F

Aanbevolen voorkennis

In dit vak is de kennis opgedaan in het eerste- en tweede jaar van
belang om de onderzoeksartikelen te kunnen begrijpen.

Algemene informatie

Vakcode XB_43005
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.J. Scholten
Docenten prof. dr. G.W. Somsen
prof. dr. I.J.P. de Esch
dr. J. Kool
dr. M. Wijtmans
dr. D.P. Geerke
prof. dr. M.J. Smit
dr. J.N.M. Commandeur
dr. D.J. Scholten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: