Filosofie en geschiedenis van de natuurwetenschappen

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van meer achtergrond in de geschiedenis van de
natuurwetenschappen en de basis van enkele filosofische stromingen die
van groot belang zijn in Science. Door toepassing van deze
wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van je
vakgebied ontwikkel je een onderbouwde en genuanceerde visie over de
waarde van de kennis die je in je studie aangeboden krijgt, over de
status van wetenschap in onze samenleving, en over je toekomstige
verantwoordelijkheid in de beroepspraktijk. Een nevendoel is dat je
vaardigheden ontwikkelt op het gebied van tekstanalyse en kritische
discussie.

Inhoud vak

Het college behandelt moderne opvattingen met betrekking tot aard en
methode van de wetenschappen; hun ontwikkeling; hun relatie met
praktijk; en de normatieve en ethische aspecten van
wetenschapsbeoefening. Deze thema’s worden steeds behandeld aan de hand
van concrete voorbeelden uit de natuurwetenschappen, met name uit de
aardwetenschappen en geplaatst in de historische context

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, casus

Toetsvorm

tentamen, debat, case studies tijdens werkcolleges

Algemene informatie

Vakcode XB_43013
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.E. van Muijlwijk-Koezen
Examinator dr. S. De Haro Olle
Docenten dr. J.S. de Boer
prof. dr. F.H. van Lunteren
dr. D.J. Scholten
dr. S.J. Dekker
dr. S. De Haro Olle

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: