Bachelorproject farmacochemie - Biomolecular Analysis

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Biomolecular Analysis
project binnen de divisie Bioanalytical Chemistry.

Inhoud vak

Binnen Biomoleculaire Analyse worden complete bioanalytische systemen
ontwikkeld waarmee zowel de selectiviteit als de gevoeligheid verbeterd
kan worden. Bovendien wordt het in de industrie en de kliniek steeds
belangrijker om grote aantallen monsters in een korte tijd te kunnen
analyseren, vandaar dat de ontwikkeling en optimalisatie van
geautomatiseerde multidimensionale systemen een belangrijke plaats
inneemt. Het gaat hierbij om toepassing van biospecifieke en
massaspectrometrische technieken. Centraal staan de ontwikkeling van
methoden voor peptiden, eiwitten en metabolieten in een complexe matrix.
Met name voor op eiwit gebaseerde verbindingen worden electroforetische
technieken veel toegepast. Tijdens het bachelorproject kunnen zowel
capillaire electroforese als gel-electroforese technieken aan de orde
komen.

De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent
bepaald. Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het
‘Open House’ en door de docent (op afspraak).

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(practicum), binnen een bioanalytisch project. Samenwerking zal
belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden
uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een
labjournaal, het schrijven van een eindverslag en het geven van een
presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Neem contact op met de docent Dr. Rob Haselberg (r.haselberg@vu.nl) voor
inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Algemene informatie

Vakcode XB_430524
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. H. Lingeman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: