Bachelorproject farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Biomoleculair
Simulation & Modeling project (computationele toxicologie).

Inhoud vak

Naast de farmacologische werkzaamheid van een medicijn kunnen er ook
toxicologische effecten optreden door metabolieten, en de interactie van
de stof en/of metabolieten met andere targets. Dit kan resulteren in
ongewenste bijwerkingen van een medicijn, een gebrek aan effect en zelfs
het terugtrekken van een medicijnmolecuul uit het ontwikkeltraject.
Binnen Biomolecular Simulation & Modeling worden computationele methodes
ontwikkeld die de interactie van stoffen met verschillende targets
karakteriseren en metabolietvorming door bepaalde enzymen kunnen
voorspellen. De bindingsaffiniteit en -selectiviteit van
stoffen/metabolieten worden berekend door middel van efficiënte en zeer
nauwkeurige rekenmethoden.

De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent
bepaald. Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het
‘Open House’ en door de docent (op afspraak).

Onderwijsvorm

Dit bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(modeling), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de betrokken docent. Samenwerking zal belangrijk
zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De
verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van het
onderzoeksmateriaal,
het schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Moleculaire Modeling en alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

De eerste weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Neem contact op met de docent Dr. Daan Geerke (d.p.geerke@vu.nl) voor
inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Aanbevolen voorkennis

Structuurbiologie

Algemene informatie

Vakcode XB_430533
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.P. Geerke
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: