Bachelorproject farmacochemie - Drug Disposition & Safety Assessment

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische Wetenschappen, kan toepassen in een Drug Discovery and
Safety Assessment project (Moleculaire Toxicologie).

Inhoud vak

Binnen Moleculaire Toxicologie worden nieuwe en innovatieve concepten en
technieken ontwikkeld om verschillen in toxiciteit en afbraak van
medicijnen binnen populaties in kaart te brengen. De focus hierbij ligt
op moleculaire mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Het
onderzoek richt zich voornamelijk op de rol van biotransformatie-enzymen
in de activatie en detoxificatie van geneesmiddelen. Hierbij staat
vooral de rol van genetisch polymorfisme van de enzymen cytochroom P450,
glutathione S-transferase, glucuronyltransferase en quinon reductase
centraal. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van biochemische,
analytische en celbiologische technieken.

De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent
bepaald. Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het
‘Open House’ en door de docent (op afspraak).

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(practicum), waarbij de student eenproject krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma vande sectie Moleculaire Toxicologie. Samenwerking
zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden
uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een
labjournaal, het schrijven van een eindverslag en het geven van een
presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

De eerste 2-3 weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Neem contact op met de docent Dr. Jan Commandeur
(j.n.m.commandeur@vu.nl) voor inhoudelijke informatie over de mogelijke
bachelorprojecten.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Algemene informatie

Vakcode XB_430536
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.J. Scholten
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: