Bachelorproject farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Computational
Medicinal Chemistry project.

Inhoud vak

Als de ziekte bestudeerd is en de biologische targets bepaald zijn
moeten er moleculen gevonden worden die de biologische targets op de
juiste manier moduleren en daarmee de ziekte kunnen genezen. Dit
bachelorproject geeft de studenten de kans om onderzoek te verrichten
met moderne technieken om tot de design van deze nieuwe liganden te
komen. Bij Computationale Medicinal Chemistry (design) gaat het om
Computer-Aided Drug Design (CADD) benaderingen, waarbij met de computer
bestaande informatie van liganden en biologische targets wordt verzameld
en omgezet wordt in modellen die leiden tot een beter begrip van ligand-
receptor interactie. Deze kunnen gebruikt worden om nieuwe liganden te
zoeken of om ideeën voor synthese te genereren.

Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open
House’ en door de docent (op afspraak). De inhoud van het
bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald.

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(modeling), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de afdeling. Samenwerking zal belangrijk zijn,
maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De
verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van het
onderzoeksmateriaal,
het schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Moleculaire Modeling voor Farmacochemici en alle practica behaald, én:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

Er wordt uigebreid aandacht besteed aan het inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Neem contact op met Prof. dr. Iwan de Esch (i.de.esch@vu.nl) voor
inhoudelijke informatie over mogelijke bachelorprojecten.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Aanbevolen voorkennis

Structuurbiologie

Algemene informatie

Vakcode XB_430618
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. C. de Graaf
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: