Bachelorproject farmacochemie - bioanalyse (IVM)

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Bioanalysis project
binnen het Instituut voor Milieuvraagstukken, afdeling Chemistry &
Biology (Faculteit BETA).

Inhoud vak

Om blootstelling aan stoffen en biotransformatie van deze stoffen in het
lichaam in kaart te brengen wordt veelal gebruik gemaakt van analyse van
urine. Er worden bijvoorbeeld analysemethodes ontwikkeld gebaseerd op
vloeistofchromatografie gekoppeld met massaspectometrie (LC-MS) om de
stof glyfosaat of hormonen (kwantitatief) te meten in urine of andere
matrices.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het mogelijke verband tussen
(beroepsmatige)
blootstelling aan glyfosaat en het voorkomen van ‘chronic kidney
disease’ te onderzoeken, of onderzoek te doen naar hormoonverstoring bij
bepaalde organismen,
door bijv. medicijnen en hormonen in (afval)water.

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(practicum), binnen een bioanalytisch project. Samenwerking zal
belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden
uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een
labjournaal, het schrijven van een eindverslag en het geven van een
presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Neem contact op met de docent Dr. Marja Lamoree (marja.lamoree@vu.nl)
voor inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Algemene informatie

Vakcode XB_430643
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator prof. dr. M.H. Lamoree
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: