Tutoraat 2 voor FAR

2019-2020

Doel vak

Tutoraat 2 is een cursus die je begeleidt in je professionele
ontwikkeling binnen het tweede collegejaar. In dit hoofdstuk hebben we
de doelen van de cursus Tutoraat 2 voor jou concreet gemaakt, zodat
duidelijk is wat er aan het einde van het tweede jaar Farmaceutische
wetenschappen van je verwacht wordt. De leerdoelen zijn weergegeven in
de drie hoofdcategorieën ofwel pijlers: vaardigheden ten aanzien van
studie en loopbaanontwikkeling en academische houding en vaardigheden.

1 Visie op studie- en loopbaanontwikkeling
Aan het einde van Tutoraat 2:
1.1 Ben je in staat te beargumenteren welke afstudeerrichting binnen
Farmaceutische wetenschappen het beste bij je past.
1.2 Heb je kennis van de verschillende studie- en loopbaanmogelijkheden
en kun je daarin je persoonlijke voorkeur aangeven
1.3 Kun je een netwerkgesprek voeren om een vraag t.a.v. je
loopbaanontwikkeling beantwoord te krijgen
1.4 Kun je uitleggen waarom LinkedIN een belangrijk platform is om
professioneel te netwerken en een baan te zoeken/vinden
1.5 Ben je in staat een (voorlopige) persoonlijke loopbaanplanning te
maken.
1.6 Weet je hoe je je kansen op de arbeidsmarkt kunt vergroten
1.7 Weet je hoe je keuzes kunt maken in je studie en loopbaan
1.8 Kun je communiceren over je wensen en voorkeuren t.a.v. studie en
loopbaan

2 Academische- en praktische vaardigheden
Aan het einde van Tutoraat 2:
2.1 Ben je in staat een (wetenschappelijke) presentatie te geven en
daarop kritisch te reflecteren
2.2 Ben je in staat om opbouwende feedback te geven op mondelinge
presentaties en geschreven werk
2.3 Ben je in staat een duidelijk wetenschappelijk verslag te schrijven
dat voldoet aan gestelde criteria
2.4 Ben je in staat kritisch te reflecteren op je eigen vaardigheden en
houding tijdens practica, en deze waar nodig actief bij te sturen

Inhoud vak

Het tutoraat is bedoeld ter ondersteuning bij jouw ontwikkeling tot
academisch professional. Zo heb je in het eerste jaar een aantal
workshops gevolgd, tutorgesprekken gevoerd met een docent, een
alumnimiddag bijgewoond en verdieping gekregen op het gebied van
wetenschappelijke integriteit en meer.

Het tutoraat in het tweede jaar bouwt voort op het eerste jaar, en is
vooral gefocust op jouw oriëntatie op studie- en loopbaan en de
ontwikkeling van je (lab)vaardigheden. Net zoals studiesucces niet
alleen afhangt van intelligentie, maar juist ook van motivatie,
zelfreflectie en nauwgezetheid, geldt dit ook voor jouw carrière. De
ervaring leert dat studenten het vaak moeilijk vinden om na te denken
over hun toekomst, en velen doen dat dan ook niet zelf, of pas heel
laat. Daarom wordt de cursus ‘studie en loopbaan’ gegeven om je
handvatten te bieden om te reflecteren op je eigen competenties, wensen
en toekomst.

Naast oriëntatie op studie en loopbaan, wordt er ook aandacht gegeven
aan het schrijven van een verslag en het geven van een mondelinge
presentatie en de ontwikkeling van je praktische labvaardigheden.

Onderwijsvorm

Verplichte deelname aan de onderstaande onderdelen:

Cursus Studie en loopbaan:
In periode 2 vindt deze cursus plaats waarbij je onder leiding van
ervaren loopbaancoaches actief aan het denken wordt gezet over je
toekomst binnen de studie, maar ook je verdere loopbaan.
De cursus studie en loopbaan wordt gecoördineerd door de opleiding in
samenwerking met externe loopbaancoaches. Jullie zullen worden begeleid
bij jouw oriëntatie op keuzemogelijkheden in de studie, maar ook je
verdere loopbaan. "Wat kan ik? Wat wil ik? En hoe ga ik keuzes maken?"
zijn vragen die centraal staan bij deze cursus. Er zullen in totaal 4
bijeenkomsten plaatsvinden bij deze cursus, waarvan 3 bijeenkomsten in
groepen van ongeveer 10 studenten onder begeleiding van een
loopbaancoach.

Alumnisymposium:
Voor deze middag zullen er een aantal afgestudeerden van de opleiding
(alumni) worden uitgenodigd om te vertellen over hun studie- en
loopbaan, welke keuzes ze hebben gemaakt en welke afwegingen daarbij een
rol speelden.
Er wordt geprobeerd een zo divers mogelijk perspectief te bieden op de
loopbaanmogelijkheden. Tijdens het symposium en bij de aansluitende
borrel is er meer dan voldoende gelegenheid om je vragen te stellen.

Open Houses:
Elke discipline (afstudeerrichting) van Farmaceutische wetenschappen zal
in een "Open House" wat meer informatie geven over het onderzoek wat er
binnen deze discipline wordt gedaan, wat voor soort bachelorprojecten er
zoal gedaan worden en hoe de betreffende master track in Drug Discovery
& Safety er ongeveer uitziet. Dit helpt je te oriënteren op je verdere
studie en de keuzes die je daarin moet maken.

Voorlichting:
Er worden verschillende voorlichtingen gegeven:
- Minorvoorlichting en keuzeruimte (november)
- Poster event Farmaceutische wetenschappen (ter oriëntatie op je eigen
bachelorproject) --> laatste donderdag van periode 3 en 6 in de centrale
hal van O|2
- Voorlichting bachelorprojecten (regels, richtlijnen, procedures)
(april)

Presentatie- en schrijfvaardigheden:
Je werkt middels groepsopdrachten aan de ontwikkeling van academische
vaardigheden als schrijven en presenteren.
Deze onderdelen zijn volledig verwerkt in het project "Moderne
ontwikkelingen in de Farmacochemie (periode 6)"

Practicumleerlijn FAR:
Naast theorievakken bestaat de opleiding FAR uit veel ‘natte’ practica,
waarbij je praktische vaardigheden leert, zoals hoe je experimenten
voorbereidt, uitvoert en resultaten verwerkt. Je brengt daarbij ook
geleerde theorie direct in praktijk. Voor het ontwikkelen van
vaardigheden in het algemeen is feedback heel belangrijk. Ook het
vervolgens daar bewust op reflecteren en er actief mee aan de slag gaan
is een onmisbare schakel in dit proces , .
Bij elk practicum krijg je per e-mail achteraf een kort persoonlijk
leerdoel (check je VU email!) van de dagelijks begeleider(s) n.a.v. de
indruk die zij van jullie hebben gekregen tijdens het practicum.
Het is de bedoeling dat je extra aandacht gaat geven aan dit leerdoel
tijdens het volgende practicum. Aan het einde van het betreffende
practicum schrijf je een kort stukje (min. 100-150 woorden) persoonlijke
reflectie over je eigen functioneren tijdens dit practicum met
betrekking tot je eerdere leerdoel.
Vragen die je daarin concreet dient te beantwoorden:
- Herken je jezelf in het gegeven leerdoel? Waarom wel/niet?
- Hoe heb je aan je leerdoel gewerkt/aandacht besteed (wees zo concreet
mogelijk)?
- In hoeverre heb je het leerdoel gehaald of vooruitgang geboekt?
- Wat is er nodig om je leerdoel te bereiken / wat is je volgende stap

Toetsvorm

Aan Tutoraat 2 zijn geen studiepunten verbonden, maar het is wel als
slagingseis verbonden aan project Moderne Ontwikkelingen in de
Farmaceutische Wetenschappen (X_43005; periode 6).
Dat betekent dat je alle verplichte tutoraatsonderdelen met een
voldoende moet hebben afgerond om de studiepunten voor dit vak te
krijgen. Er is dus geen mogelijkheid tot compensatie.
De onderdelen "Presentatie- en schrijfvaardigheden" en
"Practicumleerlijn FAR" zijn volledig geïntegreerd in respectievelijk
Project Moderne Ontwikkelingen in de Farmacochemie, en de verschillende
practica.
Deze onderdelen worden dus binnen deze vakken afgerekend en dus niet
formeel binnen het tutoraat.

Literatuur

Zie de syllabus van tutoraat 2 voor meer informatie over de
verschillende onderdelen (canvas).

Doelgroep

2F

Aanbevolen voorkennis

Tutoraat 1a en 1b

Algemene informatie

Vakcode X_000032
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.J. Scholten
Docenten dr. D.J. Scholten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Onderwijs, Hoorcollege