Practicum natuurkunde en informatica

2019-2020

Doel vak

- Het kunnen omgaan met en begrijpen van de natuurkundige basisprincipes
en technieken die een rol spelen in de (bio)medische technologie.
- Kennis maken met de werkmethode van de experimentele
natuurwetenschapper en specifiek die van de fysicus.
- Het zowel schriftelijk als mondeling kunnen communiceren over een
uitgevoerd experiment.
- Het kunnen omgaan met en begrijpen van de programma’s Mathematica en
LabVIEW in een natuurkundige context.

Inhoud vak

Op het natuurkunde practicum worden experimenten aangeboden op het
gebied
van Laser-Doppler Anemometrie, ultrasoon, biomechanica en/of
bio-impedantie.
Binnen het onderdeel informatica wordt voor enkele experimenten een
(deel)model opgesteld en gesimuleerd in Mathematica. Daarnaast worden
specificaties geformuleerd voor een eenvoudig geautomatiseerd
meetsysteem en een programma ontwikkeld uitgaande van deze specificaties
in LabVIEW.
Onder andere komen daarbij aan de orde:
- Structuur van belangrijke objectgeoriënteerde omgevingen (Problem
Solving Environments)
- Informatica basisbegrippen aangaande data en programma's: functie,
object, datatype, nauwkeurigheid, algoritmen en datastructuren
- Oplossen van algebraïsche en differentiaalvergelijkingen afkomstig uit
andere MNW vakken met Mathematica

Onderwijsvorm

Voor het natuurkunde practicum: je voert twee experimenten uit in een
koppel. Over elk experiment wordt individueel een verslag geschreven.
Het eerste verslag wordt herschreven. Over het tweede experiment houd je
tevens (individueel) een presentatie. Aan de start van het natuurkunde
practicum zijn er twee bijeenkomsten gereserveerd voor statistische
data analyse.

Voor het informatica deel zijn er hoorcolleges en computerlabs.

Werkvormen:
Hoor-/werkcollege statistische data analyse: 2 bijeenkomsten van 4 uur
Natuurkunde practica: 11 bijeenkomsten van 4 uur
Mondeling presenteren: 1 bijeenkomst an 4 uur
Hoorcolleges/computerlabs mathematica: 6 bijeenkomsten van 4 uur
Hoorcolleges/computerlabs LabVIEW: 6 bijeenkomsten van 4 uur
Zelfstudie (werkplannen maken, verslagen schrijven, programmeren): 64
uur

Toetsvorm

BEOORDELING
De individuele beoordeling vindt plaats op grond van
(a) een praktische eindtoets voor het Mathematica onderdeel. (25%)
(b) voor het LabVIEW onderdeel: vorm van aanpak tijdens het computerlab
en mondelinge en schriftelijke rapportage. (25%)
(c) voor het natuurkunde practicum: de geschreven verslagen, de
mondelinge
presentatie en de getoonde experimentele vaardigheid. (50%)
Om te slagen voor het vak moet je gemiddeld minimaal een 5,5 halen. Voor
Mathematica en LabVIEW bestaan geen minimale eisen, voor het natuurkunde
practicum wel (zie onder herkansingsregelingen). In principe is er geen
herkansingsmogelijkheid voor Mathematica en LabVIEW programmeren.

Voor de beoordeling van het natuurkunde practicum geldt het volgende:
De formele beoordeling, die uitmondt in een eindcijfer, wordt gemaakt
door
de assistenten in overleg met de practicumstaf en vindt plaats op grond
van
de volgende punten:
• Experimentele en academische vaardigheden: hierbij wordt onder andere
gelet
op initiatief, inzet, creativiteit, gestructureerd werken en de
kwaliteit van de
(werk- plan)besprekingen met de assistent. Ook wordt er in dit cijfer
meegenomen
hoe je het logboek bij experiment 1 en 2 bijgehouden hebt. Dit onderdeel
telt voor
50 % mee in het eindcijfer en moet minimaal een 5,0 zijn.
• Verslagen: over experiment 1 en 2 zul je een verslag schrijven. Voor
experiment 1 en 2
worden de verslagen beoordeeld en het cijfer van ieder verslag telt voor
20 % mee in het
eindcijfer. Het gemiddelde van beide verslagen moet minimaal een 5,0
zijn.
• Presentatie: over experiment 2 zul je een presentatie geven. Bij de
beoordeling wordt gelet
op de interactie die je hebt met het publiek, de structuur en de inhoud
van de presentatie.
Dit onderdeel telt voor 10 % mee in het eindcijfer.
Voor het succesvol afronden van het natuurkunde practicum onderdeel moet
het eindcijfer
uiteindelijk minimaal op een 5,5 uitkomen.

HERKANSINGSREGELINGEN NATUURKUNDE PRACTICUM

HERKANSINGSREGELING 1
Deze regeling is voor studenten waarvan de experimentele en academische
vaardigheden voldoende zijn beoordeeld, maar het gemiddelde van de
verslagen
onder een 5,0 ligt. We bieden je aan om het tweede verslag te
herschrijven. De deadline
wordt door de practicumstaf bepaald. In voorkomende gevallen kan de
practicumstaf besluiten
dat het eerste verslag herschreven wordt, in plaats van het tweede.
Wanneer je na herschrijven
wél voldoet aan de eisen voor het natuurkunde practicumdeel, dan heb je
het practicum-
deel gehaald. Let op: voorwaarde voor het herschrijven van het tweede
verslag is dat je mondeling
de feedback op dit verslag met een staflid doorspreekt. Het maximale
eindcijfer voor het practicum-
deel dat je krijgt toegewezen is een 6,0. Wil je hoger halen, dan moet
je het hele practicum overdoen.

HERKANSINGSREGELING 2
Je valt in deze regeling als de beoordeling van de experimentele en
academische vaardigheden
minstens een 5,0 is. Ook het gemiddelde van de verslagen moet minstens
een 5,0 zijn. Je hoeft
dan slechts een deel van het practicum over te doen. In de volgende
cursus doe je het eerste deel
van het practicum volledig mee, maar mag je het tweede experiment
overslaan. Je wordt dan beoordeeld
op de experimentele en academische vaardigheden (50 %) en het verslag
van het eerste experiment (50 %).
Wanneer je met deze beoordeling voldoet aan de eisen voor het
natuurkunde practicumdeel, dan heb je het
practicumdeel gehaald. Omdat je niet het hele practicum herkanst, kun je
het practicumdeel afronden met
hoogstens een 6,0. Wil je hoger halen, dan moet je het hele practicum
overdoen. Het practicum voor
MNW-studenten wordt slechts eens per jaar gegeven en kan alleen in het
volgend cursusjaar in periode 5
gedaan worden. Cijfers behaald voor Mathematica en LabVIEW programmeren
blijven staan.

HERKANSINGSREGELING 3
Deze regeling geldt voor alle studenten die voor de experimentele en
academische vaardigheden en/of het
gemiddelde van de verslagen lager hebben gescoord dan een 5,0. Je zult
dan het hele practicumdeel over
moeten doen tijdens de volgende cursus. Omdat je het hele practicumdeel
opnieuw volgt, is er geen restrictie
op het te behalen eindcijfer voor het practicumdeel. Het practicum voor
MNW-studenten wordt slechts eens
per jaar gegeven en kan alleen in het volgend cursusjaar in periode 5
gedaan worden. Cijfers behaald voor
Mathematica en LabVIEW programmeren blijven staan.

ZAKKEN VOOR DE HERKANSING
Als je gebruikt maakt van een herkansingsregeling, maar het
practicumdeel alsnog niet haalt, dan mag je
gebruik maken van de opvolgende regeling. Bijvoorbeeld: als je alleen
lager dan een 5,0 gescoord had voor
het gemiddelde van de verslagen en het tweede verslag herschrijft
(herkansingsregeling 1) maar daarvoor
nog steeds een onvoldoende haalt, dan mag je in de volgende cursus een
deel van het practicum herkansen
(herkansingsregeling 2). Als je daarvoor ook niet slaagt, dan zul je het
hele practicum over moeten doen in
de volgende cursus (herkansingsregeling 3). Je mag dus nóóit twee keer
herschrijven, of twee keer een deel
van het practicum herkansen. Ook kost een eindbeoordeling tijd, dus je
kunt niet gebruik maken van
herkansingsregeling 2 en vervolgens herkansingsregeling 3 tijdens
dezelfde cursus. Houd daar rekening mee.

Vereiste voorkennis

Natuurkunde practicum 1 (X_430105)

Literatuur

- Voor Mathematica zijn alle materialen digitaal beschikbaar. Via een
link in Canvas worden
studenten doorverwezen naar een website waar het materiaal staat.
- Voor LabVIEW programmeren is een handleiding beschikbaar. Verder zijn
er vanuit Canvas
verschillende instructievideo's beschikbaar.
- Alle handleidingen voor het Natuurkunde practicum zijn gebundeld in
een syllabus.
Daarnaast is er voor sommige experimenten extra achtergrondinformatie te
vinden
op Canvas. Tijdens de uitvoering van een experiment houd je de voortgang
bij in
een logboek. De syllabus en het logboek zijn tijdens het eerste dagdeel
aan te schaffen
op het practicum.
Bij het onderwerp data-analyse wordt gebruikgemaakt van het boek:
Taylor, J.R. 1997,
An introduction to error analysis (2). (University Science Books) ISBN
978 0935 702 750.
Dit boek is vrij beschikbaar op https://archive.org/details/TaylorJ.R.
IntroductionToErrorAnalysis2ed.

Doelgroep

2MNW

Overige informatie

Dit vak is een combinatie van het vroegere Practicum Natuurkunde 2 en
het vak Toegepaste Informatica.

Afwijkende intekenprocedure

Bij het intekenen voor het vak kan je als student een voorkeur aangeven voor een bepaalde groep. LET OP: Nadat de inschrijving sluit worden de groepen evenredig verdeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat je in de andere groep wordt ingedeeld.

Toelichting Canvas

De handleiding, opdrachten en achtergrondinformatie zijn op Canvas te
vinden. Vanuit Canvas zijn links beschikbaar
naar websites met materialen voor Mathematica en LabVIEW. Het verloop en
de resultaten van de natuurkunde
practicum experimenten worden vastgelegd in een logboek. Onderdelen van
het logboek worden digitaal via Canvas
ingeleverd. De (herschreven) verslagen van beide experimenten worden ook
via Canvas ingeleverd.

Algemene informatie

Vakcode X_420555
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Examinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Docenten dr. G.J. Kuik
dr. I.H.M. van Stokkum
drs. ing. J.M. Mulder
dr. D.B.R.A. Fokkema
T. Dreef MSc
dr. T.W. Hijmans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Bijeenkomst, Werkgroep, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: