Onderzoek ontwerp en methodologie

2019-2020

Doel vak

Het kunnen uitvoeren van degelijk en betrouwbaar wetenschappelijk
onderzoek behoort tot het basisgereedschap van de academisch opgeleide
professional. In Onderzoek, Ontwerp en Methode (OOM) voor 2 SBI leer je
om wetenschappelijk verantwoord onderzoek uit te voeren. Dit vak biedt
je hiermee ook de basis voor het zelfstandig kunnen uitvoeren van de
onderzoeksopdracht tijdens je bedrijfsstage, ter afsluiting van de
Bachelor SBI.

Leerdoelen:
1.De belangrijkste stappen bij het ontwerpen van onderzoek te benoemen
2.Het nut van het doorlopen van het doorlopen van deze stappen in het
ontwerpen van onderzoek uit te leggen:
a.Conceptueel ontwerp: doelstelling, vraagstelling, conceptueel model
maken en concepten definiëren.
b.Technisch ontwerp: onderzoeksstrategie, onderzoeksmateriaal
verzamelen, onderzoeksplanning.
3.Een onderzoeksontwerp te maken
4.Zelfstandig onderzoek uit te voeren op basis van je onderzoeksontwerp
5.Je onderzoeksontwerp volgens het principe van iteratie steeds verder
te kunnen verfijnen en verbeteren
6.Je onderzoeksontwerp te presenteren.

Inhoud vak

Het vak bestaat uit twee delen. Het eerste deel focust op de theorie en
het ontwerpen van een theoretisch en conceptueel kader. In deel twee
ligt het accent op methode en onderzoekspraktijk. In een serie van
hoorcolleges wordt de stof uit de literatuur behandeld. In het tweede
deel van het vak maken de studenten kennis met de praktijk van het
ontwerpen en uitvoeren van onderzoek en het rapporteren van
onderzoeksresultaten. Het vak wordt afgesloten met een research seminar
waarbij de groepen studenten de resultaten van hun onderzoek
presenteren.

Het succesvol afronden van deze cursus levert 3 studiepunten op. Dit
komt overeen met een studielast van 11 uur per week.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges met actieve inbreng van studenten. Vier toetsmomenten,
waarvan een op individuele basis en drie op groepsbasis.

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten op drie toetsmomenten.

1. Een schriftelijk deeltentamen (50% eindcijfer).
2. Het onderzoeksontwerp (35% eindcijfer).
3.De presentatieslides (15% eindcijfer).

Naast de officiele toetsmomenten maak je drie opdrachten. De opdrachten
worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende.

Vereiste voorkennis

Essentials of SBI in jaar 1 SBI succesvol afgesloten

Literatuur

Centraal in dit vaak staat het boek: Designing a Research Project door
Verschuren en Doorewaard (2nd ed.)

Doelgroep

2 SBI

Overige informatie

Het vak Statistiek loopt parallel aan OOM. In OOM ligt de nadruk op
kwalitatieve onderzoeksmethodologie.

Algemene informatie

Vakcode X_420603
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.L. Blankesteijn
Examinator dr. M.L. Blankesteijn
Docenten dr. M.L. Blankesteijn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: