Wijsgerige vorming 2: wetenschapsfilosofie

2019-2020

Doel vak

3-SBI

Inhoud vak

Het college behandelt moderne opvattingen met betrekking tot aard en
methode van de natuurwetenschappen; hun ontwikkeling; hun relatie met
praktijk; en de normatieve aspecten van wetenschapsbeoefening. Deze
thema’s worden steeds behandeld aan de hand van concrete voorbeelden uit
de natuurwetenschappen.

De leerdoelen van de cursus bestaan uit het opdoen van
wetenschapsfilosofische kennis, het kunnen toepassen van deze kennis op
je eigen vakgebied, en aan de hand hiervan reflecteren reflectie op je
vak. De kennis die aan bod komt in de cursus bestaat uit verschillende
visies over wetenschapsfilosofische onderwerpen, zoals de
wetenschappelijke methode, realisme, empirisme, reductionisme, het doel
van de wetenschap, wetenschappelijke verklaringen, en de grenzen van de
wetenschap. Het hoofddoel van de cursus is dat je door het toepassen van
deze wetenschapsfilosofische onderwerpen op de wetenschappelijke
praktijk van je vakgebied een onderbouwde en genuanceerde visie kunt
geven over de waarde van de kennis die je in je studie aangeboden
krijgt, over de status van wetenschap in onze samenleving, en over je
toekomstige verantwoordelijkheid in de beroepspraktijk. Een nevendoel
van de cursus is dat je vaardigheden ontwikkelt op het gebied van
tekstanalyse en kritische discussie.

Eindtermen:
• Kennis en begrip van de belangrijkste wetenschapsfilosofische visies
met betrekking tot doel en methode van wetenschap.
• Vaardigheid om deze kennis en begrip toe te passen op het eigen
vakgebied (de aardwetenschappen), en problemen die in de latere
beroepspraktijk
• Vorming van een goed onderbouwd eigen oordeel over de waarde van
wetenschappelijke kennis en eigen verantwoordelijkheid in de
beroepspraktijk.
• Vaardigheden op het gebied van tekstanalyse en kritische discussie.

Onderwijsvorm

De cursus is opgezet rond concrete voorbeelden uit je eigen vakgebied en
dilemma’s waar je in je latere beroepspraktijk mee te maken kunt
krijgen. Een professionele benadering hiervan doet een beroep op je
vermogen tot academische oordeelsvorming. De cursus omvat hoor-, werk-,
en responsiecolleges. In de hoorcolleges wordt een inleiding gegeven op
de te bestuderen literatuur. In de werkcolleges wordt de literatuur
bediscussieerd aan de hand van opdrachten. In de responsiecolleges wordt
hulp geboden bij het voorbereiden van het tentamen .
Contacturen: 20 uur (5 hoor-, 3 werk- en 2 responsiecolleges)

Toetsvorm

Het eindcijfer voor de cursus is een gewogen gemiddelde van twee
deelcijfers: werkcollege-opdrachten (50%) en een afsluitend tentamen
(50%).

Literatuur

De te gebruiken literatuur zal voor aanvang van de cursus via Canvas
bekend worden gemaakt.

Doelgroep

3-SBI

Overige informatie

Inlichtingen bij de coördinator: dr. E. Koster, email:
e.koster@vu.nl.

Algemene informatie

Vakcode X_428002
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Koster
Examinator prof. dr. H.W. de Regt
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: