Bachelorproject

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is de student, door middel van het
opzetten en uitvoeren van een klein onderzoeksproject binnen een
bedrijf, inzicht te
verschaffen in diverse aspecten van onderzoek
dat plaats heeft op het raakvlak tussen science en business, geplaatst
in de context van innovatie.

Inhoud vak

Verdieping en tevens toepassing van de, tijdens de bachelor opleiding
opgedane kennis en vaardigheden door middel van een extern
onderzoeksproject.

Gedurende het project krijgen studenten tijdens een aantal colleges op
de VU theorie aangereikt
over: bepalen onderzoeksvraag, bedrijfsbeschrijving,
literatuuronderzoek, onderzoeksopzet,
empirische studie in een bedrijfscontext en discussie en conclusies.
Deze colleges
sluiten aan bij het vak OOM (Onderzoek, Ontwerp en Methodologie).

De student orienteert zich op een stagebedrijf en een onderzoeksopdracht
die past bij de studie. De student schrijft een stagevoorstel en stuurt
die op naar de stagecoordinator. Na goedkeuring van het voorstel door
de stagecoordinator
kan de student beginnen met het bachelorproject.
Ter afsluiting levert de student 3 producten aan:
a. Een thesis, waarin onder meer de alle deelopdrachten verwerkt zijn.
b. Een reflectieverslag waarin de student zijn persoonlijke ontwikkeling
tijdens de stage
beschrijft (onderdeel van tutoraat 3)
c. Een posterpresentatie over het bachelorproject.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en een stage van 16 weken (24 EC), die resulteert in een
thesis en een
posterpresentatie.

Zie hiervoor de handleiding bachelorproject SBI (Canvas). De student
werkt fulltime
aan de onderzoeksopdracht. Daarnaast zal de student in
voorkomende gevallen ook praktische taken binnen het bedrijf uitvoeren
(max. 20% van de tijd). De ervaringen opgedaan in de bedrijfspraktijk
kunnen onder
meer als input dienen voor de thesis.

Toetsvorm

De student maakt deelopdrachten behorende bij elk van de hoorcolleges.
De deelopdrachten worden beoordeeld met een deelcijfer. Alle deelcijfers
dienen minimaal 5.5 te zijn. De opdrachten worden aan het eind gebundeld
tot een thesis. De thesis dient minimaal een 6.0 als beoordeling te
hebben.

Vereiste voorkennis

Bij aanvang van stage (1 maart, 1 september): Een door de
examencommissie goedgekeurd vakkenpakket. Alle eerstejaarsvakken
(volgens start cohort) moeten zijn afgerond.
Tutoraatsonderdelen van jaar 1 en 2, de vakken Onderzoek, Ontwerp en
Methodologie (X_420603) en Sustainable Energy, Sun, water, wind
(X_420541) en het innovatie project alternatieve brandstoffen moet zijn
afgerond.
Maximaal 18 EC open van alle vakken buiten het bachelorproject.
Stages kunnen niet gelijktijdig gevolgd worden met een innovatieproject,
de stage wordt dan uitgesteld. De stage mag alleen in het buitenland
gedaan worden indien voor de
tweedejaarsvakken een gewogen gemiddelde behaald is van minimaal 7,0.

Literatuur

Verschuren, P., Doorewaard, H. (most recent edition), "Designing a
research project." The Hague: Eleven International Publishing.

Bhattacherjee, Anol, "Social Science Research: Principles, Methods, and
Practices" (2012). Textbooks Collection. 3.
http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3

Doelgroep

3-SBI

Overige informatie

Het bachelorproject kan alleen met een voldoende worden behaald als
tevens aan tutoraat 3 (schrijven en bespreken reflectieverslag met
stagecoordinator) is voldaan.

Algemene informatie

Vakcode X_430509
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator E.H. Kroezinga
Examinator prof. dr. P.C. van der Sijde
Docenten prof. dr. ir. B.A.G. Bossink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: