Basispracticum farmacochemie

2019-2020

Doel vak

Het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van
experimenten en verslaglegging in de vorm van een lab-journaal en/of
meetrapport.
Daarnaast wordt in dit prakticum voor het kennisgemaakt met
verschillende soorten experimenten die worden uitgevoerd bij de
verschillende secties die betrokken zijn bij de opleiding Farmaceutische
Wetenschappen.

Inhoud vak

Het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van
experimenten alsmede de kennismaking met (experimentele)
technieken/methoden in de verschillende farmacochemische richtingen. Op
het practicum worden enkele representatieve experimenten/projecten
uitgevoerd waarin een aantal basisvaardigheden wordt geoefend. Deze
vaardigheden worden toegepast in de onderzoeksprojecten die later in het
curriculum worden uitgevoerd. De vaardigheden betreffen o.a. het
bestuderen van de voorschriften die zijn verstrekt of die middels
literatuuronderzoek zijn verkregen, het definiëren van de vraagstelling
die aan de experimenten ten grondslag liggen, het opstellen van een plan
van aanpak, het uitvoeren van het experiment, bijhouden van een
labjournaal, kritische beoordeling van de resultaten, alsmede
mondelingen en schriftelijke rapportage.

Onderwijsvorm

In dit practicum krijgen de studenten voor elk experiment een
theoretische introductie, waarna aan de hand van een
prakticumvoorschrift het experiment wordt
uitgevoerd en gerapporteerd middels een labjournaal en/of meetrapport.
Daarnaast dienen de student voor enkele experimenten vooraf zelf
relevante gegevens te verzamelen.

Toetsvorm

Meetrapporten en Labjournaal.

Literatuur

Tijdens het practicum zullen handleidingen en literatuur worden
verstrekt via Canvas. Deze informatie dient voorafgaand aan de
experimenten te zijn bestudeerd.

Doelgroep

1e jaars bachelorstudenten Farmaceutische Wetenschappen

Overige informatie

Het met een voldoende afronden van het Basispracticum Farmacochemie is
alleen dan mogelijk, indien de brandblusinstructie en de
veiligheidstoets naar behoren zijn afgerond.

Algemene informatie

Vakcode X_430561
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. O.P.J. van Linden
Examinator dr. O.P.J. van Linden
Docenten dr. J.N.M. Commandeur
dr. M. Wijtmans
dr. D.P. Geerke
dr. J. Kool
dr. H.F. Vischer
dr. O.P.J. van Linden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: