Thermodynamica

2019-2020

Doel vak

- inzicht verkrijgen in de basisprincipes van de thermodynamica en hun
toepassingen bij het beschrijven van chemische systemen;
- leren thermodynamische toestandsfuncties te hanteren zoals enthalpie,
entropie en vrije energie bij het beschrijven van
chemische systemen, reacties en evenwichten;

Inhoud vak

Het eerste deel van het college zal bestaan uit het bestuderen van
warmte en arbeid, de afleiding van de grootheid entropie en het bepalen
van de richting van spontane processen. Nieuwe grootheden als enthalpie
en vrije energie zullen worden ingevoerd, en de toepassing van de twee
hoofdwetten van de thermodynamica (je kan geen energie uit niets maken,
en warmte stroomt spontaan van warm naar koud) op chemische processen
zal vervolgens aan de orde komen.
Chemisch evenwicht, en effecten van druk en temperatuur daarop kunnen
dan effectief worden bestudeerd.
Met een aantal experimentele oefeningen wordt getracht de theorie voor
de studenten toegankelijker te maken en de mogelijkheid te bieden deze
in de
praktijk toe te passen. O.a. de toepassing van de thermodynamica op
redox reacties komt in het practicum aan de orde.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, practicum.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (telt voor 2/3 mee), het eindcijfer voor het
practicum telt voor 1/3 mee.

Literatuur

“Physical Chemistry for the Life Sciences” door P. Atkins en J. de Paula
(2nd Edition).

Doelgroep

2-SBI

Overige informatie

Onderzoeksvaardigheden (laboratorium, computer)
Analytisch denken (vanuit specifieke gevallen naar meer algemene regels
toewerken)
Interpreteren (resultaten van een experiment op een systematische manier
nader duiden en daar conclusies aan verbinden)
Werken in groepsverband

Dit vak is per 1-9-2012 vervallen voor 2S.

Algemene informatie

Vakcode X_430579
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.P. Geerke
Examinator dr. D.P. Geerke
Docenten dr. D.P. Geerke
prof. dr. L. Visscher
dr. K.D. Augustijn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: