Farmacokinetiek en ADME processen

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de onderliggende processen die
de lotgevallen van een geneesmiddel in het lichaam bepalen en de
mathematische beschrijving hiervan met behulp van compartimentmodellen.

Inhoud vak

Het toedienen van de juiste dosis van een geneesmiddel in de juiste
frequentie is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel
wel zijn gewenste werking uitoefent maar geen schadelijke bijwerkingen
vertoont. Met behulp van de farmacokinetiek wordt getracht het
tijdsverloop van de concentratie(s) van het geneesmiddel in het lichaam
mathematisch te beschrijven, als functie van de dosis. Onderliggende
processen die de farmacokinetiek van een geneesmiddel bepalen zijn
absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie, tesamen meestal
aangegeven met het acronym ADME. Daarnaast zijn toedieningsroute en
toedieningsvorm (formulering) zeer bepalend voor het farmacokinetisch
gedrag van een geneesmiddel.
In dit vak zal worden behandeld hoe met behulp van compartimentmodellen
de farmacokinetiek van een geneesmiddel mathematisch kan worden
beschreven voor verschillende toedieningsroutes (intraveneus, oraal en
infuus). Ook zal aandacht worden besteedt aan de relatie tussen de
moleculaire eigenschappen (pKa, MW, logP, logD7.4 e.a.) van een
geneesmiddel en de farmacokinetische
eigenschappen van een geneesmiddel en de in vitro modellen waarmee de
ADME-processen voorspeld kunnen worden.
Tenslotte, zullen de fysiologische aspecten worden behandeld van de
organen die een belangrijke rol spelen
in de farmacokinetiek van geneesmiddelen, zoals maagdarmkanaal, lever en
nieren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk examen

Literatuur

Een selectie van hoofdstukken uit: Rang and Dale's Pharmacology (8th
Edition, 2016), ISBN-13 987-0-7020-5363-4, en handouts van de colleges.

Doelgroep

1e jaars studenten bachelor Farmaceutische Wetenschappen

Overige informatie

Het behalen van dit vak is een ingangseis voor het Practicum Moleculaire
Toxicologie (XB_43004) in het tweede jaar.

Algemene informatie

Vakcode X_430617
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.N.M. Commandeur
Examinator dr. J.N.M. Commandeur
Docenten dr. J.N.M. Commandeur
dr. D.P. Geerke

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: