Organische structuur en chemische reactiviteit

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van dit vak moet je in staat zijn om:
- op basis van een theoretisch begrip van de beginselen van chemische
structuur aan de hand van de moleculaire structuur van organische
verbindingen eigenschappen (bijv. pKa) en reactiviteit af te leiden.
- verschillende elementaire organisch-chemische reacties te herkennen,
te beschrijven en te gebruiken in een (meerstaps) syntheseproces.
- de mechanismen van bovengenoemde reacties op te stellen in zowel
bekende als nieuwe context.
- op basis van inzicht in de reactiviteit van verschillende moleculen
uitleggen wanneer en waarom welke reacties optreden.

Inhoud vak

De bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen richt zich op het
ontwikkelingstraject van nieuwe geneesmiddelen. Het overgrote merendeel
van de geneesmiddelen, nu en in de toekomst, heeft kleine organische
moleculen als actieve bestanddelen. Eigenschappen die verbindingen tot
een goed geneesmiddel maken (of juist ongeschikt) hangen direct samen
met de moleculaire structuur, ook al kunnen we deze samenhang niet
altijd direct begrijpen. Ook komen de vele duizenden organische
moleculen die het beginpunt vormen van het drug discovery traject niet
zomaar uit de lucht vallen: ze zijn door onderzoekers gesynthetiseerd.
Hierbij houdt de medicinal chemist altijd in het vizier aan welke
randvoorwaarden deze moleculen moeten voldoen en hoe ze ook
daadwerkelijk uit eenvoudiger moleculen gemaakt kunnen worden. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat inzicht in de relatie tussen moleculaire
structuur enerzijds en eigenschappen en reactiviteit anderzijds in de
opleiding Farmaceutische Wetenschappen een belangrijke eindkwalificatie
is. In het vak Organische Structuur & Chemische Reactiviteit leer je
hoe deze structuur de reactiviteit en fysische eigenschappen bepaalt,
m.a.w. hoe je je fundamentele kennis over chemische binding kunt
inzetten om de eigenschappen en reactiviteit van organische moleculen te
begrijpen en voorspellen.

Onderwijsvorm

Dit vak kent een Blended Learning aanpak. Alle hoorcolleges (8 in
totaal) worden via Canvas als slidecast beschikbaar gesteld; de helft
van de hoorcolleges (4) wordt ook live gegeven. De keuze voor welk
college ligt steeds bij de studenten, die kunnen stemmen voor één van
twee mogelijke colleges. De vrijgekomen contacturen worden ingezet voor
meer werkcolleges. Het totaal aantal contacturen bedraagt 4 uur/week.
Dit betekent dat je gemiddeld 6 uur/week aan zelfstudie moet besteden
voor dit vak.

Toetsvorm

Dit vak wordt getoetst middels een schriftelijk tentamen met open
vragen. Ruim voldoende relevant oefenmateriaal wordt beschikbaar gesteld
via Canvas.

Literatuur

Cursusboek (verplicht):
Organic Chemistry (2nd Ed.)
Jonathan P. Clayden, Nick Greeves & Stuart Warren
Oxford University Press (2012)
ISBN: 978-0-19-927029-3

Overige informatie

Dti vak geldt als ingangseis voor het Practicum Synthese in jaar 2.
Dit vak wordt opnieuw geïntroduceerd in het academisch jaar 2019/2020 en
dient ter vervanging van het deel Structuur & Chemische Reactiviteit van
het vak Structuur & (re)activiteit (XB_43011), dat in hetzelfde
studiejaar zal verdwijnen.

Aanbevolen voorkennis

Moleculaire Principes

Algemene informatie

Vakcode X_430626
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Ruijter
Examinator dr. E. Ruijter
Docenten dr. E. Ruijter

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: