Thermodynamica

2019-2020

Doel vak

Leren toepassen van thermodynamica op (farmaco- en bio-)chemische
processen.

Inhoud vak

In het college worden de basisbegrippen van Thermodynamica
geintroduceerd en wordt hun belang voor het begrijpen
van (bio)chemische processen uitgelegd. Onderwerpen die aan bod komen
zijn de definitie van energie en enthalpie,
het verschil tussen deze toestandsgrootheden en begrippen als arbeid en
warmte. Na introductie van entropie en
de samenhang van deze grootheid met spontane processen (tweede en derde
hoofdwet van de thermodynamica)
wordt de vrije energie gedefinieerd en komt faseleer kort aan bod.
Tenslotte bekijken we hoe we de
ligging van mengings-, vouwings-, bindings-, en reactie-evenwichten
kunnen begrijpen en
voorspellen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en tussentoets

Literatuur

Peter Atkins en Julio de Paula: Physical Chemistry for the Life
Sciences, Second Edition. Oxford University Press,
ISBN: 978-0-19-956428-6

Doelgroep

1F

Aanbevolen voorkennis

Calculus en Moleculaire Principes

Algemene informatie

Vakcode X_430627
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.P. Geerke
Examinator dr. D.P. Geerke
Docenten dr. D.P. Geerke
prof. dr. L. Visscher

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: