Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek

2019-2020

Doel vak

Doel van de cursus is het verwerven van
wetenschapsfilosofische kennis, het kunnen toepassen van deze kennis op
je eigen vakgebied, en aan de hand hiervan reflecteren op je vak. De
kennis die aan bod komt in de cursus bestaat uit verschillende visies op
wetenschapsfilosofische onderwerpen, zoals de wetenschappelijke methode,
realisme, empirisme, reductionisme, het doel van de wetenschap,
wetenschappelijke verklaringen, en de grenzen van wetenschap. Het
hoofddoel van de cursus is dat je door toepassing van deze
wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van je
vakgebied een onderbouwde en genuanceerde visie ontwikkelt over de
waarde van de kennis die je in je studie aangeboden krijgt, over de
status van wetenschap in onze samenleving, en over je toekomstige
verantwoordelijkheid in de beroepspraktijk. Een nevendoel van de cursus
is dat je vaardigheden ontwikkelt op het gebied van tekstanalyse en
kritische discussie.

Inhoud vak

Het college behandelt moderne opvattingen met betrekking tot aard en
methode van de natuurwetenschappen; hun ontwikkeling; hun relatie met
praktijk; en de normatieve en ethische aspecten van
wetenschapsbeoefening. Deze thema’s worden steeds behandeld aan de hand
van concrete voorbeelden uit de natuurwetenschappen.

Onderwijsvorm

Je volgt in deze cursus hoor-, en werkcolleges, In de
hoorcolleges wordt een inleiding gegeven op de te bestuderen literatuur.
In de werkcolleges worden enkele klassieke teksten uit de filosofie
bediscussieerd aan de hand van
opdrachten. Toetsing vindt plaats middels een schriftelijk tentamen over
de voorgeschreven literatuur en een essay van 1.500 woorden.

Toetsvorm

Het eindcijfer voor de cursus is een gewogen gemiddelde van twee
deelcijfers: het cijfer behaald voor het tentamen en het cijfer behaald
voor een individueel geschreven
afsluitend essay. Verder is vereist dat de opdrachten voor de
werkcolleges schriftelijk worden uitgewerkt en ingeleverd.

Literatuur

Samir Okasha, Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford
University Press. Aanvullende
literatuur wordt bekendgemaakt in de studiehandleiding en via
Canvas.

Doelgroep

2MNW, 2N, 2-WN

Overige informatie

Inlichtingen bij de docent, dr. K. Eigner, k.eigner@ph.vu.nl.
Inschrijving verplicht via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode X_435340
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R. van Woudenberg
Examinator prof. dr. R. van Woudenberg
Docenten prof. dr. R. van Woudenberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: