Veldproject Aardoppervlak

2018-2019

Doel vak

•leren beschrijven en interpreteren van de structureel geologische (hard
rock) en Kwartairgeologische (soft rock) vormen in het landschap
(morfologie).
•leren beschrijven en interpreteren van het Kwartaire sediment/materiaal
in de vormen (genese). De hoofdfocus ligt op de Kwartaire vormen
(morfologie) en sedimenten (sedimentologie).
•combineren van morfologie en sedimentologie in een vlakdekkende
morfogenetische kartering (1:25.000) in een beperkte periode
•leren beschrijven van de post-glaciale (Holocene) bodemontwikkeling en
het vaststellen van de relaties tussen lithologie, morfologie, drainage
en bodemtype
•reconstructie van de landschappelijke ontwikkeling in de tijd
(Kwartaire paleogeografie).
•leren uitwerken en vastleggen van de gegevens in kaarten en profielen
(en verslag) in een relatief beperkte periode.

Inhoud vak

Het veldwerk bestaat uit het morfologisch en op materiaalinhoud
(sedimentologie) leren beschrijven van reliëfvormen in de Franse Jura;
het verrichten van een
morfogenetische kartering op basis van ontstaanswijze en ouderdom van
de terreinvormen; het onderzoeken van de relatie tussen lithologie,
morfologie en bodemtype; het reconstrueren van de landschapsontwikkeling
(paleogeografie).

Onderwijsvorm

Praktische voorbereiding op de faculteit met behulp van kaarten,
luchtfoto's en ArcGIS;
3 weken veldwerk in groepjes van 2 in de Franse Jura.

Toetsvorm

2 keer tussentijdse beoordeling en 1x eindbeoordeling van waarnemingen,
dagboek, kaarten, profielen, paleogeografische reconstructies.

Vereiste voorkennis

Toelatingseisen: voldoende voor veldproject en verslag eerste jaar (AB_
1064) en (AB_1065) én minimaal een totaal van 60
EC per 1 maart uit de opleiding (richting Aardoppervlak). In maart
controleert de examencommissie aan de hand van geregistreeerde vakken
bij het studiesecretariaat of aan de eisen is voldaan.
Voorkennisadvies: Geomorfologie B en Kwartairgeologie (AB_1077),
Bodemkunde (AB_450091)

Literatuur

veldwerkgids, CANVAS-presentaties

Doelgroep

2e jaars studenten Aardwetenschappen, richting Aardoppervlak

Overige informatie

Aanmelden via VUnet. Voor meer info: neem contact op met de
cursuscoördinator.

Er zijn extra kosten aan dit vak verbonden in verband met het veldwerk.
Studenten worden bericht aangaande de hoogte van het bedrag alsmede de
betaalgelegenheid. De eigen jaarbijdrage voor alle veldgerelateerde
onderdelen in het 2e jaar bedraagt circa 150 euro (hierbij worden eigen
bijdragen en facultaire subsidie voor het veldpracticum Aardoppervlak en
het Veldproject met elkaar verrekend).

Alle kosten voor het verzorgen van het onderwijs, + 45% van de reis- en
verblijfskosten voor de studenten worden gedragen door de VU. De eigen
bijdrage van de studenten bedraagt 55% van hun eigen reis- en
verblijfskosten.

Algemene informatie

Vakcode AB_1079
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Kasse
Examinator dr. C. Kasse
Docenten dr. C. Kasse

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Veldwerk