Veldproject Geologie en Geochemie

2018-2019

Doel vak

De belangrijkste leerdoelen van het tweedejaars bachelorsveldwerk zijn
het verkrijgen van inzicht in de geologische ruimte en tijd dimensies en
het leren onderzoek doen aan de geologische werkelijkheid. Met name de
complexiteit van stratigrafie en structurele geologie maken het
studiegebied in de Sierra de Albarracin uniek en uitdagend voor
studenten. Het einddoel is dat studenten de stratigrafische en
structurele ontwikkeling van het gebied reconstrueren aan de hand van
eigen waarnemingen. Zij zijn ook in staat om daar over te communiceren
met de docenten tijdens velddagen onder begeleiding en de besprekingen
die halverwege en aan het eind van de veldwerkperiode plaatsvinden.

leerdoelen:

Kennis en begrip:
• kennis van processen van gesteentevorming, de structuur,
samenstelling en classificatie van gesteenten, stratigrafische principes
en sedimentatie en deformatie processen en producten;
• ruimtelijk inzicht;
• grootschalige geologische kaders in ruimte en tijd;
• vertrouwd raken met computer programma’s zoals wordprocessing
spreadsheets, databases en grafische software;
• voldoende skills in het gebruik van dataprocessing systemen en
geografische informatie systemen.
Toepassing kennis en begrip:
• systematische dataverzameling door directe observatie op basis
van heldere geologische en geomorfologische vraagstukken;
• verworven kennis te verwerken in wetenschappelijk onderzoek; in
staat zijn om een specifiek aardwetenschappelijk onderzoeksvraag te
definiëren;
• in staat zijn multidisciplinair te denken en connecties te maken
tussen verschillende informatieve inhoud.
Beoordelen:
• in staat zijn om de waarde en applicatiemogelijkheden van veld-
data en/of lab-data in te schatten;
Communicatie:
• in staat zijn om te werken in een groep.

Inhoud vak

Ontwikkeling van het schaalgebonden, in ruimte- en tijdsdimensies kunnen
denken door confrontatie met de veldpraktijk. Het veldwerk bestaat uit
de geologische opname van een geselecteerd gebied, inclusief de
beschrijving en interpretatie van de aanwezige gesteenteopeenvolging en
deformatiestructuren, plus analyse van de geologische geschiedenis.
Vervaardiging van een lithostratigrafisch schema, een geologische kaart
en -profielen. Gedetailleerde documentatie van de verzamelde gegevens in
een veldboek. Het veldwerk vindt plaats in de Sierra de Albarracín,
Spanje, rond de dorpen Checa, Orea, Bronchales en Torres de Albarracín.

Onderwijsvorm

Twee dagen voorbereiding op de VU (vergaren van kaartmateriaal en
luchtfoto's e.d., verstrekken van en oefenen met iPad
Drie weken veldwerk van half mei tot begin juni. Gestreefd wordt naar
digitale kartering m.b.v. Fieldmove op iPad en Q-GIS op laptop. Voor
informatie over het uiteindelijke verslag: zie "Verslag veldproject jaar
2" (AB_1103). Informatie staat op Canvas.

Toetsvorm

Ter plaatse beoordeling op grond van de veldresultaten: inzicht,
betrokkenheid en vaardigheden in het veld. Halfweg-beoordeling, en
eindbeoordeling van: veld- en afgedekte netkaart, profielen, en veldboek
waarin een verslag van formatiebeschrijvingen, kolom.
onderdeel Gewicht (%)
1. Veldindruk 10
2. Veldboek 20
3. Gegevenskaart 30
4. Afgedekte kaart 10
5. Profielen 10
6. Stratigrafische kolom 10
7. Formatiebeschrijvingen 10

Om in staat te zijn het vak "Verslag veldproject jaar 2" te kunnen
volbrengen dienen er voldoende gegevens van voldoende kwaliteit te zijn
opgehaald. Wanneer het uiteindelijke gemiddelde cijfer lager uitvalt dan
een 5.0, of als op onderdelen 2 of 3 lager dan een 5 wordt gescoord (ook
na een evt. herkansing/taak in de laatste week) moet het veldwerk het
volgende
jaar over.

Vereiste voorkennis

Voldoende voor Eerstejaars veldproject Aardwetenschappen (AB_1064) en
Verslag veldproject (AB_1065). Deelname aan het vak GIS en digitale
geografische data voorafgaand aan het veldwerk is verplicht.

Doelgroep

Tweedejaars BSc studenten Aardwetenschappen die de richting Geologie en
Geochemie hebben gekozen.

Overige informatie

Zie het Onderwijs en Examenreglement voor welke datum het minimale
aantal punten behaald moet zijn om te mogen deelnemen aan het
veldwerk.

Docenten:
dr. R.J.G. Kaandorp,
dr. K.F. Kuiper,
dr. K. Ogata,
drs. S. v.d. Brenk
prof. dr. J. Smit

Algemene informatie

Vakcode AB_1083
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.J.G. Kaandorp
Examinator dr. R.J.G. Kaandorp
Docenten dr. K. Ogata
dr. R.J.G. Kaandorp
prof. dr. K.F. Kuiper
prof. dr. J. Smit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Veldwerk